بورس قرارداد را امضا نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر آن خطا بود


پس اجتناب کرده اند ادعا مسئولان بورس مبنی بر عدم صنوبر دارایی ها صندوق بهبود سراسری، این صندوق پایبندی شخصی را به تعهدات شخصی ادعا کرد، با این حال همراه خود ملاحظه به اینکه صندوق وفاداری بازار قرارداد فی مابین را امضا نکرده است، قانوناً صنوبر شده تلقی تبدیل می شود. این می تواند یک خطا است

به گزارش ایسنا، فینال اطلاعیه مسئولان گروه بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است علیرغم وعده های داده شده مبنی بر صنوبر مرحله ای دارایی ها صندوق بهبود سراسری به صندوق وفاداری بازار، این اقدام ادامه دارد اجرایی نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری پیگیری هستند. .

این در حالی است کدام ممکن است غضنفری، رئیس هیئت مدیره صندوق بهبود سراسری، اوایل بهمن ماه ادعا کرده بود کدام ممکن است 510 میلیون دلار دارایی ها ارزی در اختیار صندوق بهبود سراسری برای صندوق وفاداری بازار قرار خواهد گرفت کدام ممکن است حدود 12 هزار میلیارد دلار {خواهد بود}. تومان اظهار داشت: تاکنون حدود 2.7 هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار در سه قسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی در اقساط 650 میلیارد تومانی صنوبر ممکن است.

اگر صرافی واقعاً تمایل دارد کمک تنبل، به سطوح قانونی بروید

کنگیرلو، سرپرست بخش ریاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور مجلس صندوق نیز {در این} باره به ایسنا دلیل داد: {در این} میان صندوق بهبود سراسری موضوع عدم واریز دارایی ها را پیگیری کرد.

وی اظهار داشت: صندوق به تعهدات شخصی پایبند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلی برای اجرای آنها ندارد. به همان اندازه در لحظه نزدیک به سه هزار میلیارد تومان اجتناب کرده اند دارایی ها صندوق بهبود سراسری به صندوق تثبیت بازار واریز شده است.

با این حال کنگرلو به مانعی برای صنوبر دارایی ها به بورس ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: صندوق وفاداری بازار ادامه دارد قراردادی بین آنها امضا نکرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مورد صنوبر صندوق بهبود سراسری به صندوق وفاداری بازار عالی خطا قانونی است. . موضوع را رصد خواهند کرد.

وی افزود: اگر صندوق تثبیت واقعاً کنجکاوی مند به کمک اجتناب کرده اند صندوق بهبود سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آمده دارایی ها است، باید تمام سطوح قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی را طی تنبل.

داستان اجتناب کرده اند سال قبلی آغاز شد

ماجرا اجتناب کرده اند شهریور ماه سال قبلی روزی تحریک کردن شد کدام ممکن است موضوع استفاده اجتناب کرده اند دارایی ها صندوق بهبود سراسری کمک خواهد کرد که شما وی در فاجعه بازار سرمایه مطرح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرر شد عالی سهم اجتناب کرده اند دارایی های صندوق بهبود سراسری دسترس در بازار سپرده شود. پایدارسازی. عدم توافق به طور قابل توجهی اجرا نشد به همان اندازه اینکه بار تولید دیگری همراه خود حاضر 200 میلیون دلار بودجه بهبود به بورس موافقت شد.

این امر به طرز مرموزی یکپارچه داشت به همان اندازه اینکه اخیراً صندوق بهبود سراسری ادعا کرد کدام ممکن است صنوبر ها را تحریک کردن کرده است. به منظور که به همان اندازه ابتدای بهمن ماه سال جاری حدود 2.7 میلیارد دلار واریز شد کدام ممکن است در دسته اول 1000 میلیارد تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسته دوم 50 میلیون دلار به ریال حدود 1000 میلیارد تومان در دسته سوم واریز شد. قسط 650 میلیارد تومان بود کدام ممکن است تولید دیگری صنوبر نکرد.

ریالی کدام ممکن است به دلیل بازپرداخت تسهیلات صندوق بهبود سراسری در موسسه مالی ها بازگشت داده می شد، هر بار اقساط ۶۵۰ میلیارد تومانی در اختیار بورس قرار می گرفت به همان اندازه سقف حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان پر شود.

قرار بود بخشی اجتناب کرده اند این مبلغ 12 هزار میلیارد تومانی به تقاضا مالیات همراه خود توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگی همراه خود وزارت اقتصاد اجتناب کرده اند صندوق بهبود سراسری صنوبر شود.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر