بوریس جانسون را انتخاب کنید و انتخاب کنید زلنسکی در جاده های کیف قدم می زنند


خبرگزاری ایران (ایرنا) گزارش داد نخست وزیر انگلیس روز شنبه در سفری اجتناب کرده اند پیش گفتن نشده همراه خود رئیس جمهور اوکراین در کیف دیدار کرد.

خبر این دیدار ابتدا توسط سفارت اوکراین در بریتانیا در توییتر گفتن شد، سپس سخنگوی محل کار نخست وزیری ذکر شد: بوریس جانسون برای ابراز همبستگی همراه خود افراد اوکراین برای دیدار همراه خود زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به اوکراین بازدید کرد.

وی افزود: «آنها دانستن درباره حمایت بلندمدت بریتانیا اجتناب کرده اند اوکراین گفتگو خواهند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخست وزیر بسته جدیدی اجتناب کرده اند کمک های پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش حاضر خواهد کرد».

نخست وزیر لهستان، ماتئوش موراویتسکی، نخست وزیر چک پتر فیالا، نخست وزیر اسلوونی یانس یانسا، صدراعظم اتریش، کارل نیمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اورسولا فون در لان، رئیس اتحادیه اروپا پیشتر برای دیدار همراه خود رئیس جمهور اوکراین به کیف بازدید کرده بودند.

بیش اجتناب کرده اند عالی ماه اجتناب کرده اند تحریک کردن عملیات ویژه روسیه در اوکراین می گذرد. پاسخ های جهانی به این حادثه همچنان جریان دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشارهای دیپلماتیک، تهدیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم های در سراسر جهان علیه روسیه در جاری {افزایش است}.

فشار‌های مرزی بین روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین اخیراً در پی تحرکات ارتش مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بدتر کردن فشار اجتناب کرده اند سوی غرب بدتر کردن شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرملین صدها گفتن کرده است کدام ممکن است ورزش‌هایش همراه خود هدف تهیه کنید ایمنی سراسری روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آلودگی این ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ کشوری را شبح نمی‌تنبل. .

با این حال آمریکا به مدیریت آمریکا اجتناب کرده اند این شانس استفاده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شدیدترین فشار روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش را علیه روسیه به راه انداخت.

انتهای پیام