بین، این ساده است، شکم خود را کشک و خوش فرام کناید!


در اخبار بهداشت نیوز چگونگی تشکیل عضله بزرگ که تاثیر آن زیاد شده و وضعیت آن درند. عضله رست الشمدی، درماتیت، تصمیم درند را تشکیل داد. ماهیچه های میل بیرونی به عنوان یک طرف ماهیچه های راست شکمی تصمیم داش او و کارکرد چرخان تینح مناسب سلطنت اوست.
ماهیچه های شیب داخلی مانند پهلو و سمت چپ به یک قسمت عمیق تقسیم می شدند، سمت راست و عضلات عرضی، عضلات مهره ها، عضلات سر و آرگان، آرگان داخلی. همات را. با یک ورزش ساده به خانه بروید، جایی که ماهیچه ها تقویت می شوند و عضلات بدن تقویت می شوند.

تمرین 1
به نظر انجم و حرکات قیشی و به پشت دیراز و باکشید و روی به تصمیم باقرید یاری شد. پای راست را با آرامی بالا بایاورید و اسپیس دور هالیکا آرامی با زمین نازدیک می کنید پی چاپ را صف و کاشیدا بالا بایاورید. خلیج زمانی کی آک با پالست برخلاف تصمیم را روی زمین ناهید است. کجا حرکت کردی را 3 ساری 30 تایی انگام و فاصله هور ساری 30 ثانیه استراحت کنیید.

تمرین 2
تمام عضلات ماهیچه اسکلتی را کجا حرکت دادید؟ بشت دیراز بکشید و پاها را تا هادی کمئی توانید صف بالا بایاورید. Seps Palatna دارای ترکیب آرامی Knid و ترکیبی از Knid Touch Knid است. کجا حرکت کردی را 3 ساری 15 تای انگم دادا و بین سر ساری 30 ثانیه دوید و استراحت کردی.

تمرین 3 فانوس دریایی
عضلات عمقی کتف را کجا حرکت دادید؟ بشت دیراز بکشید و دست ها را کنار بدن قدر ضید. پاها را در داخل شیکم جمع کردی و با زنوها زاویه 90 درجه با سازید است. سپ با حوض آرامی راء از زمین بسیار کردی و به آن بالا بخش می گویند. را 3 سری 15 تای انگام دید را کجا حرکت دادی و بین هار سری 30 ثانیه کنید استراحت کرد.

تمرین رازیانه 4
ماهیچه های بری کجا هستند؟ بشت دیراز بخش و دوست ها را بالایی سر بایاورید. پاها را باز کارادا و زنوها خم کنید و کف پاها را تا تا دامکن آنها بشپانید هستند. سپس بالا تین و همچانین پاها را پا من ماهیچه های اسکلت بالا بایورد را ساختند و آن رابین دو پا پرسانید کوبیدند. یک ثانیه صبر کردی صبر کند و وضعیت اولی برگر شد Ra 2 Secret 15 Tayy Angam Dhaid را به کجا منتقل کردی و بین یک گربه مخفی 30 ثانیه گردش کردی تا استراحت کنی؟

تمرین 5 فانوس دریایی
بهشت دیراز بخش و پاها را با در زاویه 90 درجه از سطح زمین بالا بایاورید. Kef dest ha ra roy zanuha dheid تصمیم. فضاهای بدون پیوند، اعضای سیمت چیپ را هاراکت وید بازو و پی راست را بکشید. در مورد اول برگرده و همین حرکت را با سمت بر خلاف انجم ید. نظرتون رو کجا منتقل کردید سری 15 تای انجم دهدید.

تمرین 6 فانوس دریایی
روی زمین بینشیند و زانوها را در مجموعه شیکم کنید. پاشنه ها روی زمین بشد. دمبل و کیلویی یا سنگین تر را با دو دست گرف داری و همین نام دارد. سپ اولین مورد برگشت را دارد و پایان حفار باچرهید را دارد. حوض هواستان بشید وقتی می بینید که ما دنبالش هستیم و فقط وقتی به شما نگاه می کنیم دنبال شما هستیم. لطفا یک راز 15 تای کاویست را شروع کنید.

تمرین بیکن 7 کشک بری کوچک
برای تقویت عضلات اسکلت و گرایش به عضلات مهره ها و شیب اسکلتی مناسب کجا حرکت کردید؟ به روایت زمین دراز بخشید و پاها را جامع کنید. قباله تصمیم دوست ها را بگل گش ها. خون بوگیرید و کتفش را زمین، مخلوط کنید، با خاک یکسان می کند. ارنج راست راا زانوی چپ نازدیک و بادام را انجم دهد و احوال پرگارد اول. فضایی همین حرکات را با نازدیک کاردان آرنگ چپ به زنوی راست انگام وید. را 3 سری 20 طی انجم دهدید کجا منتقل کردی.

تمرین 8 فانوس دریایی
روی ساعده و نوک انگیستان پا ایپر بیقرید و سر و گردان را در راستای شصت بند تصمیم ضید. نفس عمیق بکشید و 20 ثانیه طول بکشید، ماهیچه های معده را کجا گذاشتید و شروع کردید به مقیم کانادا فضا و استراحت.

ورزش میان وعده 9 کشک بری کوچک
من و دراز همیش را ترک کردیم، در نتیجه بخش و خیلی، به عنوان افرادی که شواهدی از پرورش ناکردن اصول، که نام متولی، می زند دارد، داشتیم. فضاهای هر پا را در داخل شم مجموعه کنید و 30 ثانیه در هامان تبدیل به بمانید شد 20 ثانیه کانید استراحت کرد و را با بای در مخالفت با انگام ضید حرکت داد. با عبور از K. Badantan قوی، می توانید ببینید که چگونه بسیاری از حرکات Ra Bechter Kneid.

تمرین رازیانه 10
کاف دست ها و پاها را، روی زمین، تصمیم ضعید و دو سینه دارد. اندازه گیری کمی از نظر سطح زمین و زیرزمین نقطه ترکیبی بدنه قرار می گرد وجود دارد. بای چپ را در داخل مجموعه شیکم و راز را توسط زانو نازدیک کنید و سپ با نام های بالا باز کنید و باکشید. نهضت همین را با بای علیه انجمن هدید. طعمه hr پ 10 بار تکرار knid.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر