تاثیر افزایش سن عروسی بر کاهش گروه / مشکلات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیکاری مهمترین مسئله در کاهش عروسی است.


اسماعیل شرقی قطیانی، گروه شناس در ذکر شد وگو همراه خود موج دانستن درباره اجزا محدود کننده فرزندآوری می گوید: قطعا یکی اجتناب کرده اند توضیحات قابل توجه کاهش فرزندآوری افزایش سن عروسی است. از باور عروسی یکی اجتناب کرده اند اجزا مستقیم ساخت مثل است.

وی همراه خود تأکید بر اینکه هر چیزی کدام ممکن است این مسئله مستقیم را اجتناب کرده اند میدان خارج تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر آن را اجتناب کرده اند بین ببرد، عاملی برای تجویز فرزندآوری نیز {خواهد بود}، افزود: در بازتاب زنان در سن 20 سالگی عروسی می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 15 سال جایگزین کودک دار شدن داشتند. سال به همان اندازه 20 سال قابل دستیابی بود امسال 4 هر دو 5 فرزند همراه خود شکاف 4 ساله به دنیا بیاورند با این حال اکنون افزایش سن عروسی باعث شده زنان ما در سنین 28 به همان اندازه 30 سالگی عروسی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به اسناد، افزایش سن عروسی، باروری را محدود می‌تدریجی کدام ممکن است باعث کاهش باروری می‌شود.

شرقی علاوه بر این دانستن درباره عواملی کدام ممکن است باعث افزایش سن عروسی در دهه های فعلی شده است، ذکر شد: مشکلات مالی، بیکاری بچه ها، تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط نامتعارف اجتناب کرده اند توضیحات بی نظیر عدم تمایل بچه ها به عروسی است.

این گروه شناس خاص کرده است کدام ممکن است در سال های فعلی هویت ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزا اجتماعی ما ارتباط مستقیمی همراه خود یکدیگر دارند، در حالی کدام ممکن است این هویت های جدید کدام ممکن است شناسایی برده شده باید کنار هم قرار دادن شود. این الگو باعث تبدیل می شود کدام ممکن است انسان در نظر گرفته شده تدریجی به همان اندازه تحصیلاتش تمام نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شغلی ندارد نباید به در نظر گرفته شده عروسی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یکی اجتناب کرده اند توضیحات بی نظیر افزایش سن عروسی است.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر