تاثیر تاج گذاری سبک بر ناباروری پسران


به گزارش ایسنا، متنوع اجتناب کرده اند {افرادی که} اجتناب کرده اند کووید-19 افزایش می یابند، علائم تمدید شده مدتی مربوط به مه مغزی هر دو مشکلات قلبی را تخصص می کنند. اخیرا شواهد زیادی موجود است کدام ممکن است آرم می دهد این ویروس ممکن است باروری را مختل تدریجی.

در بررسی‌ای کدام ممکن است اخیراً در روزنامه ACS Omega چاپ شده شده است، محققان هندی سطوح پروتئین را در اسپرم مردانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند COVID-19 افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش یافته بودند، ارزیابی کردند.

به مشاوره محققان، حتی نوع خفیف به همان اندازه متداولاین بیماری ممکن است درجه پروتئین های حاوی در کار کردن ساخت مثل پسران را تنظیم دهد.

اگرچه SARS-CoV-2 در سطح اول بر سیستم تنفسی تأثیر می گذارد، باید ملاحظه داشت کدام ممکن است ویروس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ هیکل به آن است به سایر احساس ها نیز آسیب می رساند.

شواهد خوب بررسی فعلی آرم می‌دهد کدام ممکن است ویروس در اندام‌های تناسلی مردانه تعیین شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید COVID-19 می‌تواند باروری پسران را کاهش دهد.

فیروزا پاریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید راجش پاریک اجتناب کرده اند بیمارستان جاسلوک انستیتوی فناوری هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانش روی این بررسی کار کردند به همان اندازه بفهمند خواه یا نه کووید-19 می‌تواند نتایج تمدید شده‌مدتی بر تجهیزات تناسلی پسران داشته باشد هر دو خیر. برای مکان یابی این موضوع، آنها درجه پروتئین مایع منی پسران مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردانی را کدام ممکن است قبلاً کووید-19 خفیف به همان اندازه متداولداشتند، ارزیابی کردند.

تاثیر تاج گذاری سبک بر ناباروری مردان

محققان الگوی های منی 10 شخص مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید 17 مردی را کدام ممکن است اخیراً اجتناب کرده اند کووید-19 افزایش یافته بودند، ارزیابی کردند. هیچ خوب اجتناب کرده اند پسران بین 20 به همان اندازه 45 سال سابقه ناباروری نداشتند. محققان دریافتند کدام ممکن است انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحرک اسپرم در پسران تحت تأثیر این بیماری به طور قابل توجهی افزایش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع اسپرم آنها کمتر اجتناب کرده اند مردانی است کدام ممکن است به این بیماری مبتلا نیستند.

هنگامی کدام ممکن است محققان پروتئین‌های مایع منی را همراه خود استفاده اجتناب کرده اند فرآیند کروماتوگرافی مایع – طیف‌سنجی جرمی ارزیابی کردند، 27 پروتئین در سطوح بهتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید 21 پروتئین در سطوح زیرین‌تر را در مردانی کدام ممکن است همراه خود کووید-19 نسبت به {افرادی که} آلوده نشده بودند، افزایش یافته بودند، یافتند. متنوع اجتناب کرده اند این پروتئین ها در کار کردن ساخت مثل عملکرد دارند. 2 پروتئین مرتبط همراه خود باروری، سمنوژلین 1 را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروزاپوزین، تشکیل کمتر اجتناب کرده اند نیمی اجتناب کرده اند آنچه در مایع منی گروه بهبودیافته کووید-19 در مقابل همراه خود پسران مفید تعیین شده بود.

به مشاوره محققان، این نتایج آرم می‌دهد کدام ممکن است کروناویروس سندرم حاد تنفسی 2 تأثیر مستقیم هر دو غیرمستقیم بر سلامت باروری پسران دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند درمانی نیز باقی می‌ماند. نویسندگان نتیجه می گیرند کدام ممکن است نتایج این بررسی قابل انجام است بینشی با اشاره به پاتوفیزیولوژی ساخت مثل انسان در پسران بارور حاضر دهد. همراه خود این جاری، آن‌ها خاطرنشان می‌کنند کدام ممکن است برای تأیید یافته‌ها به تحقیق غول پیکر‌تری خواستن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردانی کدام ممکن است اخیراً اجتناب کرده اند سایر بیماری‌های شبه آنفولانزا افزایش یافته‌اند باید اندیشه در مورد شوند به همان اندازه ضمانت حاصل شود کدام ممکن است نتایج مختص کووید-نوزده است.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر