تحریک کردن گزارش‌شناسایی برای بدست آمده بُن اعتباری کسب کتاب


به گزارش ایرنا، ستاد برگزاری این دوران اجتناب کرده اند نمایشگاه به تصویر اجتناب کرده اند معاونت امور زیبایی شناختی وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی در راستای پوشش‌های فروش کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند نشر ملت نسبت به تخصیص بُن اعتباری کسب کتاب ویژه بخش دیجیتال سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برای اعضای هیئت آموزشی، طلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان در سرتاسر اقدام ملت می‌تدریجی.

اجتناب کرده اند این رو اعضای هیئت آموزشی، طلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان در سرتاسر ملت می‌توانند اجتناب کرده اند روز 5‌شنبه (هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱) برای بدست آمده بُن اعتباری کسب کتاب ویژه بخش دیجیتال نمایشگاه به برخورد ketab.ir مراجعه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش‌شناسایی کنند.

براساس این گزارش، سقف یارانه اعتباری کسب کتاب برای بچه های دانشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلاب ۳۵۰ هزار تومان است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این مقدار ۵۷ نسبت، برابر دویست‌ هزار تومان سهم مشارکت دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلاب بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳ نسبت برابر ۱۵۰ هزار تومان سهم معاونت امور زیبایی شناختی وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی همراه خود مشارکت موسسه مالی صادرات ایران است.

علاوه بر این سقف یارانه اعتباری کسب کتاب برای اعضای هیئت آموزشی ۶۰۰ هزار تومان است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این مقدار ۵۰ نسبت برابر ۳۰۰ هزار تومان سهم عضو هیئت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ نسبت برابر ۳۰۰ هزار تومان نیز برعهده معاونت امور زیبایی شناختی وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی همراه خود مشارکت وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی {خواهد بود}.

یارانه اعتباری کسب کتاب(بُن کتاب) صرفا در بخش دیجیتال سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

یارانه کسب کتاب (بُن کتاب) به‌صورت «شهرت کسب» به کد سراسری نامزدها اختصاص پیدا می‌تدریجی. به همین دلیل برای گزارش‌شناسایی خواستن به واریز وجه نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم مصرف کننده اجتناب کرده اند یارانه شهرت کسب کتاب هنگام کسب کتاب محاسبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسر احتمالاً وجود خواهد داشت.

همراه خود ملاحظه به بودجه اختصاص یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقف اعتباری تصمیم گیری شده برای هر استان، میل گزارش‌شناسایی همراه خود متقاضیانی است کدام ممکن است زودتر گزارش‌شناسایی کرده‌اند. بدیهی است پس اجتناب کرده اند پایان دادن قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت استان، امکان گزارش‌شناسایی نامزدها جدید نخواهد بود.

فرایند گزارش‌شناسایی به همان اندازه بدست آمده  پیامک «یارانه کسب کتاب روی کد سراسری ممکن است هزینه شد» باید شکسته نشده پیدا تدریجی به همان اندازه عملیات گزارش‌شناسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب قطعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش شود.

 هر کد سراسری تنها یکبار مجاز به بدست آمده یارانه اعتباری کسب کتاب (بُن کتاب) است. هنگام گزارش‌شناسایی، شماره تلفن در کنار باید سرزنده، به راحتی در دسترس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید «در اختیار» شخص خاص گزارش‌شناسایی کننده (کد سراسری مصرف کننده) باشد.

 انبار گمرگ مستقر در نمایشگاه کنار هم قرار دادن عرضه تکل کتاب‌های ناشران خارجی است 

براساس ادعا سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، مونتاژ کمیته ناشران خارجی سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران همراه خود حضور اسماعیل جانعلی‌پور(سرپرست کمیته ناشران خارجی)، محمدخلج(سرپرست کمیته اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی)، آزاده نظربلند (سرپرست کمیته پاسخگویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهنمایی مراجعان) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی حافظی(سرپرست امور پولی معاونت امور زیبایی شناختی وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی) برگزار شد. 

اسماعیل جانعلی‌پور کسب اطلاعات در مورد عمیق این مونتاژ دلیل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همراه خود ملاحظه به این‌کدام ممکن است حدود سه سال اجتناب کرده اند برگزار نشدن نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به صورت حضوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیزیکی می‌گذرد ما جستجو در پای کار روبرو شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور حداکثری ناشران هستیم. به همین دلیل امتحان شده کردیم به همان اندازه مونتاژ‌های متعددی همراه خود ناشران خارجی برگزار کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام اطلاعات درمورد به شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضوابط آیین‌نامه نمایشگاه را برای ناشران دلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ابهامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرس و جو‌های آنها پاسخ دهیم.  

سرپرست کمیته ناشران خارجی همراه خود تاکید بر این‌کدام ممکن است پذیرای کتاب‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات فعلی در ملت برای جانمایی در انبار گمرک مستقر در مصلای امام خمینی(ره) هستیم، ذکر شد: انبار گمرگ مستقر در نمایشگاه کنار هم قرار دادن عرضه تکل کتاب‌های مرتبط همراه خود بخش ناشران خارجی {است تا} بلافاصله کار تجزیه و تحلیل کتاب‌ها تحریک کردن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب‌ها در پایان به نمایشگاه برسند. 

جانعلی‌پور به تولید دیگری موضوعات مطرح شده {در این} مونتاژ ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: اطمینان حاصل شود که تسهیل امور گمرگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرایند روان‌سازی ترخیص موارد  اجتناب کرده اند گمرگ برخی اجتناب کرده اند تسهیلات فعلی در گمرگ را به ناشران خارجی اطلاع دادیم به همان اندازه به محض حرکت بار اجتناب کرده اند مبدا بتوانند مستندات مورد نیاز  را برای ما کشتی کنند. {در این} صورت ما همراه خود همکاری گمرگ، پیش اظهاری می‌کنیم به همان اندازه کتاب‌ها فوری‌تر ترخیص شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نمایشگاه برسند. 

وی افزود: سقف کاهش یافته است بخش کالا فیزیکی ویژه ناشران خارجی در این دوران اجتناب کرده اند نمایشگاه اجتناب کرده اند ۳۰ نسبت به ۱۵درصد کاهش پیدا کرده {است تا} فرصتی داشته باشد بخشی اجتناب کرده اند ارزش‌ اتاقک را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را جبران تدریجی. علاوه بر این در بخش کالا دیجیتال نمایشگاه کاهش یافته است ۳۰درصدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یارانه ۲۰درصدی اندیشه در مورد شده است.

اسماعیل جانعلی‌پور در نهایت ذکر شد: همراه خود این اتفاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مساعدت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرصتی کدام ممکن است برای اصلاح داده ها در سامانه گزارش‌شناسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش داده ها ناشران خارجی باقی مانده بود شاهد افزایش حدود ۲۰ درصدی کتاب‌های اضافه کردن شده در سامانه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بودیم. علاوه بر این متراژ اتاقک‌ها حدود ‌۲۵ نسبت افزایش پیدا کرد. 

سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اجتناب کرده اند بیست‌ویکم به همان اندازه سی‌ویکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در 2 بخش حضوری در مصلای امام خمینی(ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیجیتال در سامانه ketab.ir  برگزار می‌شود.