تخلیه دستخط شهید سلیمانی کسب اطلاعات در مورد فلسطینگروه عکس الف،  
4010208035

درست در این لحظه پیچیده‌ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف‌ترین فاصله فلسطین است. فلسطین جاده مقدم ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه جهان اسلام است. اجتناب کرده اند خداوند سبحان برای مجاهدین صحنه فلسطین موفقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجر الهی را خواستارم.