تصمیم تلفنی امیرخان متکی همراه خود امیر عبداللهیان / تلاش به ایمنی اماکن دیپلماتیک ایران


به گزارش فارس، امیرخان متکی سرپرست وزارت امور خارجه در شورای حکومتی افغانستان امشب تلفنی همراه خود حسین امیرعبداللهیان گفتگو کرد.

این مقدماتی تصمیم تلفنی متکی پس اجتناب کرده اند حمله جدیدترین به سفارت ایران در کابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکنسولگری در هرات است.

امیرخان متکی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان شامگاه دوشنبه در تماسی تلفنی همراه خود امیر عبداللهیان کسب اطلاعات در مورد برخی اجتناب کرده اند موضوعات مورد کنجکاوی 2 ملت گفتگو کرد.

سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان {در این} تصمیم تلفنی همراه خود ابراز تاسف عمیق اجتناب کرده اند رویدادهای جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله به تصویر های ما در کابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرات، تاکید کرد کدام ممکن است اماکن دیپلماتیک، دیپلمات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان جمهوری اسلامی ایران در ایمنی درست هستند. این ملت.

امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان {در این} تصمیم تلفنی تاکید کرد: تعدادی از میلیون برادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهر افغان در چهل سال قبلی بازدید کننده جمهوری اسلامی ایران بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پتانسیل ها مورد نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحیح برخوردارند.

وی همراه خود ابراز تأسف اجتناب کرده اند اینکه فروش فریبنده، متمرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دروغینی کدام ممکن است در برخی اجتناب کرده اند جامعه های اجتماعی اجتناب کرده اند سوی دشمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفان روابط حسنه 2 ملت همسایه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان آشکار شد، حوادث ناگواری را در پی داشت.

وزیر امور خارجه ایران همراه خود ردیابی به گفتگوهای شخصی همراه خود طرف افغانی در اوایل ماه جاری در شهر تونس چین در محیط نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفت سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازنده ای به افغانستان دارد. برای افراد افغانستان {در این} چارچوب کمک های بشردوستانه کشتی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آژانس های شخصی را در حاضر شرکت ها پرانرژی نگه داشته است.

امیرعبداللهیان افزود: بدیهی است کاملاً برعکس، پیش بینی ما اجتناب کرده اند هیئت حاکمه غیر دائمی افغانستان اینجا است کدام ممکن است ایمنی اماکن دیپلماتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلمات ها در جمهوری اسلامی ایران را به طور درست محافظت تدریجی، مرزها را مدیریت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه رفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرور غیرمجاز را ندهد. به تعهدات متقابل شخصی بر مقدمه قراردادهای مورد نیاز الاجرا حرکت کنند.» کسب همکاری های مورد نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید شدید در زمینه حقوق آب ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب های مرزی.

رئیس تجهیزات دیپلماسی کشورمان علاوه بر این همراه خود استقبال اجتناب کرده اند اصل شورای غیر دائمی حکومتی مبنی بر ممنوعیت کشت داروها مخدر در افغانستان، آمادگی کشورمان را برای همکاری همراه خود افغانستان در راستای بهبود کشاورزی متنوع ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است همراه خود همکاری این ملت همراه خود این ملت همکاری کنیم. همراه خود این 2 ملت اشکال قاچاق داروها مخدر برطرف تبدیل می شود.

سرپرست وزارت امور خارجه در مقامات غیر دائمی افغانستان همراه خود شناخت اجتناب کرده اند میهمان نوازی سخاوتمندانه ایران، مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر شرکت ها در عمق به افراد این ملت در شرایط دردسرساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخت، امتحان شده این ملت برای بهبود روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری ها در راستای چیز خوب در مورد 2 ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت های همسایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمان تاکید کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند هیچ تلاشی برای آرام کردن اولویت های ایران دریغ نخواهد کرد.

متکی به موضوع حق آبه ایران ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اعزام هیئت ایرانی به افغانستان استقبال کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر جدیت طالبان در نبرد همراه خود داروها مخدر تاکید کرد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر