تظاهرات در بیروت علیه وخامت شرایط زندگی


به گزارش ایسنا، به نقل از النشره، تعدادی از تظاهرکنندگان لبنانی در اعتراض به وضعیت معیشتی راه تکنا الخاله را بستند و با سر دادن شعارهایی این وضعیت را محکوم کردند.

سپس معترضان به سمت مرکز بیروت حرکت کردند و نماهای یکی از ساختمان ها را تخریب و شکستند.

پس از آن معترضان لبنانی به راهپیمایی خود ادامه دادند و به سمت بلوم بانک در مرکز بیروت و سپس به سمت شعبه بلوم بانک در خیابان الحمرا حرکت کردند.

از زمان بحران اقتصادی در لبنان، لیر بیش از 95 درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است و بیش از 80 درصد لبنانی ها زیر خط فقر قرار گرفته اند، در حالی که میانگین نرخ بیکاری در این کشور به حدود 30 درصد رسیده است. .

پیش از این نیز گروهی از سپرده گذاران لبنانی به شعبه بلوم بانک در بیروت حمله کردند و چند نفر را در داخل بانک به گروگان گرفتند.

این دومین عملیات گروگان گیری در بانک های لبنان پس از بحران شدید اقتصادی در آن کشور بود.