تعداد زیادی درگیری باقی مانده است تمام نشده است


“سیستم پدیدارشناسی زیستی”

نوشته آنتونی مارا

مترجم: فرزانه جاجلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمدرضا جعفری

نویسنده: سنت نشر نو، 1400

463 صفحه 135000 تومان

****

اگرچه درگیری در طول مختصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقیاسی نوزاد رخ داد، با این حال همه وقت سطح عطفی در اقامت بشر بود. تغییراتی کدام ممکن است در درگیری رخ می دهد به قدری در عمق است کدام ممکن است تعیین کنید اقامت را در مسیری منحصر به فرد اجتناب کرده اند قبلی به شخصی خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات ها برای بازگرداندن وضعیت فعلی بی {نتیجه است}. زخمی به قدری عمیق کدام ممکن است حتی وقتی التیام پیدا تدریجی دوباره اثرش باقی {می ماند}. کتاب «نیروی دریایی اجتناب کرده اند پدیده‌های حیاتی» نیز از یک راه یا دیگری این موضوع را تأیید می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأکید می‌تدریجی کدام ممکن است درگیری آغازگر تنظیمات غیرقابل بازگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب‌ناپذیر در اقامت بشر است. {در این} میان، جنگی کدام ممکن است همراه خود شومینه بس هر دو پیروزی یکی اجتناب کرده اند طرفین خاتمه نمی یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فروپاشی تمدید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرسایشی منجر تبدیل می شود، بر وخامت اصولاً اوضاع می افزاید. این کتاب نامزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دست آورد جوایز متعددی شده است، اجتناب کرده اند جمله جایزه کتاب سال نیویورک تایمز، یکی اجتناب کرده اند معدود آثار در نوع شخصی کدام ممکن است به درگیری چچن می پردازد.

روایت {در این} رمان اجتناب کرده اند {دیدگاه ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید لحظات متفاوتی پیش {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هر فصل به افکار یکی اجتناب کرده اند شخصیت های محوری دوران درگیری چچن می پردازد. داستان همراه خود شخصیت ایو آغاز تبدیل می شود، دختری کدام ممکن است پدرش توسط نیروهای امنیتی روسیه دستگیر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه اش را به شومینه کشید. حوا هشت ساله است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اتفاق او را به ابعاد سال ها پیر می تدریجی. وقتی همراه خود دوست پدرش احمد چمدانی می بندد، گویی زن جوانی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این به بعد همه ناملایمات را تحمل می تدریجی. این دلیل است احمد به دین بازگشت پدرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوک شرایط دردسرساز درگیری را می دهد. اجتناب کرده اند قدم گذاشتن پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه سوزی خانه غافل نمی شود، محکم می ایستد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صحنه اقامت اجتناب کرده اند کف دست گذشت اش به نظر می رسید می تدریجی. منصفانه شخصیت محکم قادر است شخصی را همراه خود شرایط جدید وفق دهد، این دلیل است است کدام ممکن است نیازی به صرف زمان زیادی برای مناسبت نیست. ایو را انتخاب کنید و انتخاب کنید احمد در سال 2004 به وسط جمهوری بازدید می کنند به همان اندازه در هیاهوی درگیری نیمه تمام کدام ممکن است به 1 رویارویی لحظه ای ختم شد، پناه ببرند.

احمد یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند شخصیت های بی نظیر رمان است. مردی همراه خود شریک زندگی بیمارش در محله هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدرش اقامت می تدریجی. همسرش در موقعیتی نیست کدام ممکن است او را به شهر عکس ببرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایل دارد پس اجتناب کرده اند یافتن مکانی ایمن برای حوا بدون در نظر گرفتن زودتر نزد شوهرش برگردد. اجتناب کرده اند زمان تحریک کردن درگیری دوم چچن در سال 1999، احمد شاهد فجایع متعدد {بوده است} کدام ممکن است هر منصفانه اجتناب کرده اند فاجعه های زودتر ویرانگرتر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است تولید دیگری امیدی به افزایش اوضاع نداشت. هنگامی کدام ممکن است حوا سعی می تدریجی به او امیدواری به بلند مدت بدهد، همراه خود از دوام احمد مواجه تبدیل می شود. در کل سال ها، هم بیماری همسرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اصولاً دوستانش {به دلیل} همکاری همراه خود یکی اجتناب کرده اند طرف های حاوی دستگیر، ربوده هر دو کشته شدند. معدود همسایه هایی کدام ممکن است باقی مانده است اسلحه دارند امید چندانی به نوک دادن به این ناامنی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقادات احمد را تایید می کنند. همسایه هایی کدام ممکن است احمد در کل داستانش در ذهنش روی آنها هدف اصلی می تدریجی.

سونیا، پزشکی کدام ممکن است در بیمارستانی در پایتخت واقعاً کار می کند، یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند شخصیت های بی نظیر داستان است. زنی منصفانه بیمارستان انفرادی پر اجتناب کرده اند تلفات را در نبرد های مختلف در گوشه گوشه شهر اداره می تدریجی. داستان او اجتناب کرده اند سال 1996 نقل شده است. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است سونیا باقی مانده است در اقامت خصوصی شخصی مستقر نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می تدریجی محل قرارگیری خاصی برای همه زمانها پیدا تدریجی. خواهرش ناتاشا تنها کسی بود کدام ممکن است در اقامت داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی را در کنترل مراقبت اجتناب کرده اند این خانم نوزاد می دانست. خواهر کوچکتر {در میان} تحریک کردن درگیری ناپدید تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند سال ها سونیا به خواستار او {در میان} قربانیان درگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروحان در بیمارستان شکسته نشده می دهد. وقتی احمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوا اجتناب کرده اند سونیا کمک می خواهند، خواهرش را در چهره حوا می بیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود بی کنجکاوی ای کدام ممکن است به کودک ها دارد، قبول می تدریجی کدام ممکن است اجتناب کرده اند خانم مراقبت تدریجی.

در هر فصل اجتناب کرده اند کتاب، شخصیت ها از یک راه یا دیگری به درگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامدهای آن در اقامت جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبلی شخصی می پردازند. هر منصفانه اجتناب کرده اند آنها چیزی را نگاه به گذشته به جا گذاشته اند کدام ممکن است اکنون برای مکان یابی آن خواستن به حفاری دارند. سونیا آرزوها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های عظیم شخصی را همراه خود ناتاشا بازگو می تدریجی، احمد با توجه به حرفه پزشکی بی حد و مرز شخصی در نظر گرفته شده می تدریجی، جایگزین های اجتماعی اجتناب کرده اند کف دست گذشت را فراموش می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایو سعی می تدریجی خاطرات خوشی را کدام ممکن است همراه خود پدرش اقامت می کرد، بازگرداند. اکنون همه به درگیری شناخته شده به عنوان مسئله تمام شکست های شخصی در بیمارستان نیمه ویران گروزنی به نظر می رسید می کنند. جنگی کدام ممکن است مأموریتش مبهم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی ای کدام ممکن است کف دست به کف دست هم داده است. در چنین شرایطی {چگونه می توان} به اصلاح وضعیت حال {امیدوار بود}؟ همین ناامیدی اجتناب کرده اند وضعیت کنونی است کدام ممکن است افراد را اصولاً در زمان به عقب می راند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را وادار می تدریجی به همان اندازه قبلی را اختراع کنند.

شخصیت های بی نظیر کتاب مدام اجتناب کرده اند همه ناپایدار می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خلوت شخصی پناه می برند. تنهایی پر اجتناب کرده اند شلوغی زمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی بی جا در زندگیشان. با این حال درگیری، گرچه معلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردد، همه وقت مشکل جدیدی را برای او یا او در دل شخصی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه وقت آنها را رو در رو هر دو همراه با هم مکان ها. هر چقدر هم کدام ممکن است منزوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درونگرا باشند، همراه خود یکدیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دنیای پرتلاطم ارتباط ندارند. این دلیل است، کتاب طیفی اجتناب کرده اند تحولات عاطفی را در هر فصل حاضر می تدریجی. آنتونی مارا امتحان شده کرد زنجیره ای شادی ها انگیز اجتناب کرده اند وقایع را اجتناب کرده اند دل این لحظات آتشین تحمیل تدریجی کدام ممکن است برای بقای بازماندگان درگیری مهم است.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر