تعیین 1015 فرد مبتلا جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید 23 فوتی قربانیان به کووید 19 در ملت


به گزارش آنلاین دا، {در این} آگهی آمده است:

تاکنون 64 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 173 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 275 نفر نوبت اول، 57 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 325 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 244 نفر نوبت دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید 26 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 719 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 467 نفر نوبت سوم واکسن کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع کل واکسن ها اکتسابی کرده اند. تزریق شده در ملت به 148 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 217 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 986 دوز رسیده است.

عصر قبلی 46 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 294 دوز واکسن کرونا در ملت تزریق شد.

اجتناب کرده اند دیروز به همان اندازه همین الان 27 فروردین 1401 بر ایده معیارهای تشخیصی باقی مانده، 1015 فرد مبتلا جدید تحت تأثیر کووید 19 در ملت تعیین شدند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع 195 نفر در بیمارستان بستری شدند.

مجموع قربانیان به کووید 19 در ملت به 7 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 205 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 64 نفر رسید.

متاسفانه در 24 ساعت قبلی 23 فرد مبتلا کووید19 جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان این بیماری به 140 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 800 نفر رسید.

خوشبختانه به همان اندازه کنون 6 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 942 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 220 نفر اجتناب کرده اند مبتلایان افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند بیمارستان ها ترخیص شدند.

1420 فرد مبتلا تحت تأثیر کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانی خرس مراقبت هستند.

به همان اندازه همین الان 50 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 370 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 520 آزمایش تشخیصی کووید 19 در ملت {انجام شده} است.

در جاری حاضر 55 شهر همراه خود رنگ زرشکی، 84 شهر نارنجی، 274 شهر همراه خود رنگ زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 35 شهر به رنگ آبی هستند.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر