تغییر 60 سهم ذخایر اورانیوم ایران به مولیبدن


ایران اجتناب کرده اند 60 سهم ذخایر اورانیوم شخصی برای ساخت مولیبدن (ماده نپخته داروهای رادیواکتیو) بر ایده نشاط خانه استفاده کرده است. این مقدماتی بار در ملت است کدام ممکن است اجتناب کرده اند اورانیوم درجه بالا برای ساخت مولیبدن استفاده تبدیل می شود.

به گزارش ایسنا، رویترز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلومبرگ روز پنجشنبه بر ایده گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی نشاط اتمی گزارش دادند کدام ممکن است «ایران معنی تغییر بخشی اجتناب کرده اند ذخایر 60 درصدی شخصی را تحریک کردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به موادی تغییر می‌شود کدام ممکن است در ایزوتوپ های پزشکی.”

به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، بر ایده مدل ای اجتناب کرده اند این گزارش محرمانه کدام ممکن است وی بیانیه کرد، این اقدام ایران برای پیشرفت در مذاکرات احیا کردن برجام همراه خود اجتناب کرده اند بین وارد شدن امکان استفاده ارتش خوش بینانه است. با این حال رویترز این اقدام ایران را مرتب سازی «مقابله» همراه خود کشورهای ecu را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا توضیح دادن کرد، هرچند تاکید کرد کدام ممکن است این اقدام به بن بست در مذاکرات هسته ای وین منجر نمی شود.

ساخت اورانیوم همراه خود غنای 60 درصدی بخشی اجتناب کرده اند قوانین «اقدام راهبردی تعمیر تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند حقوق ملت ایران» است کدام ممکن است در آذرماه 1395 تصویب شد.

بر ایده ماده 1 این قوانین، گروه نشاط اتمی موظف است خواستن ملت به استفاده {صلح آمیز} اجتناب کرده اند اورانیوم غنی شده بیش اجتناب کرده اند 20 سهم را با بیرون تأخیر به طور مناسب برآورده تنبل. به همین دلیل ایران برای اجرای این قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقداماتی در جهت کاهش اجرای تعهدات شخصی اقدام به ساخت اورانیوم غنی شده به همان اندازه 60 سهم کرده است.

بر ایده گزارش جدیدترین آژانس در سراسر جهان نشاط اتمی در ماه مارس، ایران حدود 40 کیلوگرم اورانیوم همراه خود غنای 60 درصدی در اختیار دارد. با این حال آژانس {در این} گزارش ردیابی کرد کدام ممکن است {به دلیل} محدودیت‌هایی کدام ممکن است تهران اجتناب کرده اند سال قبلی بر ناظرانش در توانایی هسته‌ای شخصی اعمال کرده است، نمی‌تواند به میزان از واقعی ذخایر ایران بازو یابد.

ایران ورود فراتر اجتناب کرده اند ضمانت های کامل را برای حدود 2 سال محدود کرده {است تا} تعهدات شخصی را کاهش دهد. به همین دلیل بالقوه است 60 سهم ذخایر ایران تا حد زیادی اجتناب کرده اند آن چیزی باشد کدام ممکن است آژانس در سراسر جهان نشاط اتمی گزارش کرده است.

در عین جاری، برخلاف ادعای رسانه های خارجی، اقدام ایران برای کاهش 60 درصدی ذخایر اورانیوم شخصی مطابق همراه خود فهرست کشورهای ecu را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکایی، تسهیل توسعه مذاکرات در وین، کشتی پیام خوش بینانه به غرب هر دو بردن سهم بالایی – درجه اورانیوم در چارچوب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هرم نیست، با این حال این اقدام به این قرار است کدام ممکن است ملت راهی پیدا کند ماده ای را ساخت تنبل کدام ممکن است در پزشکی هسته ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت رادیوداروهای مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده شده فوق العاده ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی است. علاوه بر این امتحان کردن این برای اولین بار همراه خود قابلیت متخصصان خانه گامی رو به ورودی در جهت ارتقای درجه داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ملت است.

اینکه ایران اکنون تغییر این چرخ دنده را تحریک کردن کرده است آرم می دهد کدام ممکن است گروه نشاط اتمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت در چارچوب خوب این سیستم اجتناب کرده اند پیش کنار هم قرار دادن شده کار می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اجرای آن منتظر برجام نمانده اند. اساساً ساخت اورانیوم غنی شده ملت همراه خود هر میزان غنی سازی مورد استفاده قرار گیرد در مقاصد {صلح آمیز} اجتناب کرده اند جمله ساخت نشاط، مصارف اقتصادی، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پزشکی اندیشه در مورد شده است. این عقیده کدام ممکن است ایران لزوماً اورانیوم ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید غنی‌سازی می‌تنبل به همان اندازه راهی پیدا کند آن را برای مونتاژ سلاح‌های هسته‌ای ذخیره تنبل، بر ایده در نظر گرفتن کشورهای غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه‌های آنها کسب اطلاعات در مورد ورزش‌های هسته‌ای ایران است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، ایران برای اولین بار به همان اندازه 60 سهم اورانیوم غنی شده شخصی را برای ساخت مولیبدن، ماده اولین داروهای رادیواکتیو، استفاده کرده است.

اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است استفاده اجتناب کرده اند اورانیوم غنی شده به همان اندازه 60 سهم برای ساخت مولیبدن خطر تکثیر ندارد.

با این حال دقیقاً 60 سهم اورانیومی کدام ممکن است ایران برای تغییر آن به مولیبدن استفاده کرده است خاص نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعداد حاضر شده در رسانه های غربی اشتباه است. در عین جاری اینکه ایران {در این} مقطع چقدر اجتناب کرده اند 60 سهم ذخایر شخصی برای تغییر مولیبدن استفاده کرده است، به خواستن ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم آژانس درمورد تبدیل می شود.

خرس پرگام، ایران نباید بیش از سه.67 سهم اورانیوم غنی شده را برای طول مشخصی بیش اجتناب کرده اند مقدار خاص شده ساخت تنبل. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخیره اورانیوم به همان اندازه 20 سهم نیز غنی شده شناخته تبدیل می شود، به همین دلیل مشخص است کدام ممکن است اورانیوم ساخت شده برای نقطه مقابل 60 سهم هر دو باید فروخته شود هر دو رقیق شود. در هر صورت اگر طرفین به برجام بازگردند، 60 سهم ذخایر ایران همراه خود هیچ مکانیزمی در اختیار آنها قرار نمی گیرد، با این حال همراه خود تغییر بخشی اجتناب کرده اند این چرخ دنده به مولیبدن، این چرخ دنده ارزشمند در بخش پزشکی ملت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. آن یک است قدم حیاتی است.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر