تقاضا بسیاری اجتناب کرده اند نمایندگان برای اطمینان از تخلفات مدیران صنعت خودرو


کمال حسین پور در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود ایسنا اظهار کرد: جدا از اینکه صنعت خودرو ملت در بخش استاندارد، قیمت، جو زیست، طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنولوژی، کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان پس اجتناب کرده اند کالا، گرفتار نارکارآمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومدیریت است ، عدم بدست آوردن به اطلاعات طراحی پلتفرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف در سازوکارهای نتیجه گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد باعث شده صنعت خودرو ملت نتواند همگام همراه خود تحولات اقتصادی در سراسر جهان {در این} بخش گام بردارد.

وی یکپارچه داد: این مورد صنعت خودرو به همان اندازه جایی پیش گذشت کدام ممکن است در پاسخگویی به نیازهای روزافزون را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حق مشتریان خانه همراه خود مشکلات قابل توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدیده مواجه شده، 9 تنها سهم این صنعت اجتناب کرده اند بازارهای خارجی نزدیک به صفر است کدام ممکن است صنعت خودروسازی ملت در بدست آوردن به رضایت مشتریان خانه هم انصافاً ناموفق است. شرایط به گونه ای است کدام ممکن است برای جبران عقب ماندگی از حداکثر حال، پاسخگویی به نیازهای روزافزون بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به تکنولوژی {به روز} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیک، هیچ این سیستم ای هم {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بر شبیه به پاشنه سابق می چرخد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: میزان در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث ناشی اجتناب کرده اند سوانح رانندگی در ملت گویای {همه چیز است} کدام ممکن است گویی هر سال در ملت عالی زلزله عظیم همراه خود چندین هزار کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید زخمی روی می دهد. فوق العاده {غم انگیز} را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحشت آور است کدام ممکن است بگوییم انواع تلفات سوانح رانندگی در ملت همراه خود تلفات عالی نبرد تمام عیار برابری می تدریجی به منظور که براساس گزارش پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی، مسئله خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمول خودرو یکی اجتناب کرده اند مهمترین عناصر تصادفات رانندگی همراه خود این کمیت اجتناب کرده اند تلفات است.

حسین پور یکپارچه داد: صنعت خودروسازی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت آن در وسط های قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری حاضر همراه خود راهبردهای کلان صنعت خودرو بیگانه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سوءمدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم ملاحظه به اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسناد بالادستی بر روی ریل خطا قرار گرفته است، روندی کدام ممکن است ملت را همراه خود مشکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات فراوانی بازو به گریبان کرده است. همراه خود ملاحظه به این شرایط در نامه ای به هیات رییسه به در کنار تعدادی از مشاور تولید دیگری آرزو کرد اعمال ماده 234 قوانین آیین نامه خانه در خصوص نقض را انتخاب کنید و انتخاب کنید استنکاف اجتناب کرده اند اجرای قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقف وظایف قانونی مدیران میانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشد صنعت خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد عاملان زودتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حال وضعیت فوق العاده نابسامان حال به قوه قضاییه جهت معامله با شده ام.

به آموزش داده شده است وی، این تقاضا دارای محورهایی برای ادغام کردن عدم شفافیت در صورت های پولی نمایندگی های خودروسازی، بنگاه داری خودروسازان، تعارض چیز خوب در مورد در انتخاب گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب سازی در صنعت خودرو، عدم واگذاری سهام مقامات در نمایندگی های خودروساز، سوءمدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم رشد استانداردهای صنعت خودرو، چگونگی عقد قراردادهای تهیه کنید فلز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزا فولادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر قراردادهاو تحمیل نیروی انسانی غیرمتخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید مازاد به نمایندگی های خودروسازی است.