تقویت {بیست و ششم} فهرست {رتبه بندی} مدرسین به مقامات حاضر شده است


به گزارش خبرگزاری فارس، عباس نجار، رئیس وسط این سیستم ریزی و امور اجرایی دارایی ها انسانی وزارت آموزش و پرورش امشب در این سیستم ذکر شد وگوی ویژه کسب اطلاعات در مورد بازنگری آیین نامه مدرسین ذکر شد: روزی کدام ممکن است قرار بود این آیین نامه توسط وزارت آموزش و پرورش ترتیب شود. آموزش. آموزش و پرورش به معنای واقعی کلمه هستند برای اولین بار در آموزش و پرورش مقرراتی وضع شد کدام ممکن است برای ادغام کردن کمتر از مشارکت واجدین شرایط بود.

وی یکپارچه داد: در مقاطع مختلف اجتناب کرده اند مدرسین، نمایندگان مدرسین، امکانات فعلی، شورای برتر آموزش و پرورش، گروه امور استخدامی و گروه این سیستم و بودجه نظرخواهی شد کدام ممکن است این بازخورد ترکیبی آوری و به آیین نامه پیشنهادی منتهی شد کدام ممکن است توسط این گروه حاضر شد. وزارت آموزش و پرورش آموزش و پرورش به هیئت وزیران حاضر شد.

نجار افزود: در آیین نامه خوب سری تبعات حقوقی داریم کدام ممکن است طبق قوانین طبقه بندی باید تبعات آن را رعایت می کردیم، خالص است {افرادی که} اجتناب کرده اند تبعات قوانین مطلع نیستند درگیر شوند و بالقوه است در دنیای آنلاین ما منتقدانی وجود داشته باشد و بحث طبقه بندی با اشاره به ما صدق نمی شود، از هر لحاظ مجتمع آموزشی خوب خانوار پرجمعیت است و در مجموعه ای 970 هزار نفری خالص است کدام ممکن است بازخورد و دیدگاه های متفاوتی وجود داشته باشد. .

وی یکپارچه داد: فهرستی کدام ممکن است اکنون به هیات وزیران حاضر تبدیل می شود، اجتناب کرده اند منظر جمعی است و همراه خود تغییراتی کدام ممکن است در پیش نویس آیین نامه تحمیل شده، آیین نامه روز {به روز} کاملتر شده است به منظور که فینال مدل مدل {بیست و ششم}.” حداقل بیش از پنجاه مونتاژ مختلف برگزار شده است کدام ممکن است در نتیجه تدوین آیین نامه های جهانی برای همه شخصیت های باکلاس شده است.

رئیس وسط این سیستم ریزی و امور اجرایی دارایی ها انسانی وزارت آموزش و پرورش افزود: طبق نظری کدام ممکن است اجتناب کرده اند دوستان بدست آمده کردیم، این کل ترین آیین نامه ای است کدام ممکن است حاضر شده است و علاوه بر این همراه خود گروه های مختلفی کدام ممکن است بازرسی کردیم، آنها متوجه می شوند کدام ممکن است در مقابل آنچه در نامه الکترونیکی فضایی چاپ شده شده است، رتبه خوبی دارند، به این تکنیک کدام ممکن است مقررات باقی مانده آن چیزی نیست کدام ممکن است دیده اند.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر