تلاش بدخواهان اربعین برای قیام / صلح طلبی امسال واقعا لازم است


به گزارش ایسنا، در بیانیه صدر آمده است: احزابی هستند که می خواهند شورش ایجاد کنند، جستجوی صلح در اربعین امسال بسیار ضروری است.

رهبر نهضت صدر افزود: هرکسی که آزرده خاطر شده، تنش و درگیری داشته باشد، به دنبال برائت او هستیم و باید با نهادهای تخصصی تماس گرفته و این افراد را به دست قانون بیاوریم.

وی در ادامه بیانیه خود نوشت: حتی اگر کسی به شما توهین کرد، یا به آن بی اعتنایی کنید یا در یک نهاد قانونی نماینده این شخص باشید و هیچکس حق پاسخگویی به توهین را ندارد، زیرا همه ما خدمت امام حسین (ع) می خواهیم. (ع) و نه، خدای ناکرده، شعائر و زیارتگاه ها و دنیا را خراب نمی کنیم و به تکرار وقایع شعبان بسنده نمی کنیم. عراق امانتی است که همه ما بدون استثنا می توانیم به آن بازگردیم.