تمامی بازداشت شدگان نوروزی سنندج آزاد شدند


دیروز بقیه بازداشت شدگان نوروزی در سنندج آزاد شدند.

به گزارش پایگاه خبری عدالت، سه تن اجتناب کرده اند بازداشت شدگان پیش اجتناب کرده اند این آزاد شدند.

در روزهای اول متنوع اجتناب کرده اند فعالان سیاسی، مدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی کردستان همراه خود صدور ادعا ای نیازمند آزادی بازداشت شدگان شدند.

در ادعا آنها آمده است:

در روزهای جدیدترین متنوع اجتناب کرده اند بانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزارکنندگان جشن نوروز در سنندج احضار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیر شدند. {در میان} بازداشت شدگان اشخاص حقیقی مسن نیز دیده می شوند. صرف تذکر اجتناب کرده اند اینکه مقامات ها موظف به تعمیر تبعیض را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم رساندن پتانسیل ها برای همه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضمین حقوق زیبایی شناختی برای همه ساکنان هستند، این مسئولیت روشن مقامات است کدام ممکن است {به دلیل} عدم رعایت آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم، زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم شخصی را محافظت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده می کنند. جشن نوروز دوست ندارم قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق اولین بشری در اوایل سال لذت خانوار های بازداشت شده به اندوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشویش تغییر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجی اجتناب کرده اند تشویش را در سنندج را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری شهرها منجر شد. ما جمعی اجتناب کرده اند فعالان سیاسی، مدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی کردستان اجتناب کرده اند نهادهای در کنترل {در این} زمینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلجویی اجتناب کرده اند همه آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم رویکردشان در قبال حقوق بشر زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر محدودیت های مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیرون از کاف تحمیل شده می خواهیم کدام ممکن است زمینه را فراهم کنند. . بدون در نظر گرفتن زودتر بازداشت شدگان آزاد شوند. خانوار هایشان را {در این} روزهای ابتدایی سال شاد کنند.

انتهای پیام