تمایل آمریکا به اجبار چیست؟


گرو مخالف هزار،
4001212055

0 مشاهده، 5 ردیف گسترش و 0 بازگشتی یا غیر قابل پخش

امیرعلی ابوالفتح کرشناس مسائل سیاسی در توییتر انتشار: نخستین بار انتشارات: تاریخ ایالات متحده آمریکا اسلحه روسی آگار آگار آتامی ندشت حالا شهرهای روسیه زیر آچ طاق ویرانگر تصمیم آمریکا دشتند. یونگ اوکراین اهمیت سلاح اتمی بالا دوچاندان کرد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر