تنظیم لوگوی گوگل به رویداد عید نوروز


به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند دیجیات نیوز، نوروز کدام ممکن است همراه خود تحریک کردن فصل بهار تحریک کردن تبدیل می شود جشنی است همراه خود قدمتی حدود 3000 سال. نوروز یکی اجتناب کرده اند عجیب و غریب‌ترین جشن‌های جهان است کدام ممکن است فارسی زبانان {در سراسر} جهان آن را جشن می‌گیرند.

به همین رویداد، گوگل لوگوی شخصی (Google Doodle) را همراه خود گل های رنگی، زنبور عسل را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه ماشین ایرانی تقویت کرد.

همه اینها نوید دهنده برخورد کردن بهار است. نوروز ارتباط مستقیمی همراه خود حرکت خورشید دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود فرا رسیدن اعتدال بهاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن بهار جشن گرفته تبدیل می شود.

بیش اجتناب کرده اند 300 میلیون نفر {در سراسر} جهان این جشن باستانی را جشن می گیرند.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر