تهران تعطیل نیست! | پایگاه خبری تحلیلی عدالت


ایلنا نوشت: استاندار تهران اجتناب کرده اند دیجیتال سازی نشدن دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس تهران در روز شنبه خبر داد.

محسن المنصوری کسب اطلاعات در مورد حدس و گمان مدارس اظهار داشت: به طور معمول تهران را {به دلیل} افزایش آلودگی هوا در ساعات قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افت شاخص تعطیل نکردیم.

وی یکپارچه داد: ادارات اجرایی، مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها باز هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعطیل نمی شوند. در واقع داده ها آموزان باید در مدرسه حضور داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی الامکان خارج اجتناب کرده اند دانشکده حضور نداشته باشند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندار تهران خاطرنشان کرد: در صورتی کدام ممکن است داده ها آموزی بیماری زمینه ای داشته باشد، منتفی است فردا در مدرسه حاضر نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرامش تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرم خودمراقبتی برای گروه های ظریف رخ دهد.

استاندار تهران خاطرنشان کرد: اشخاص حقیقی تحت تأثیر بیماری‌های زمینه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های ظریف اجتناب کرده اند تردد در شهرستان خودداری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر به هر دلیلی مجبور به تردد در شهر هستند اجتناب کرده اند ماسک فیلتر استفاده کنند. توصیه شده ما اینجا است کدام ممکن است به هیچ وجه در وضعیت هایی نباشید کدام ممکن است آلودگی تا حد زیادی است.

المنصوری خاطرنشان کرد: بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های ماهر در خارج از درب اکیدا ممنوع است.

انتهای پیام