توافق خوب یعنی خارج از شادان سپاه امانت نیست


ابراهیم رضایی با اشاره به خاطرات وین دکتر مطلبی در صفحه توئیتر خودنوشت:

اجماع بر شکست اجماعی در نتیجه آن، سپه امانت نیست و نهی از شدت باصاد خارج است.

همچنین رضایی، فرمان توئیتی، با اشاره به سفر رافائل گروسی، مدیر تمام آتاناها در میان محاصره ملی، اعتمی نوشت:

خاطرات 3 دنده رو به روی من چیست: صهیونیسم مسئول قرابکاری و ترور، آمریکایی ها مدیر فشار و یادگار حمزمان، آقانس و آقائی گروسی متوالی خوراکهی و جوزازی رسانه ای علی ایران هستند.

دستورالعمل های پیشنهادی Grossi برای شخصی سازی شده کانادا؛ میخواهد ناظر باطرف بشید، ای عروس تو، خیمه شبازی، آمریکا و صهیونیسم آن است؟

به گزارش ایسنا، به نقل از رسانه محمدرضا آبیسی سرپرست نماینده، ایران، داروین، بر اساس اجماع کار آماده رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی ملی ایرانی آتمی و حیات همراه شنبه، هفتا. انده، به، تهران، صفر خوا; گروسی، دکتر جریان، جایی که سفر در داخل مقام با مقام ثیرتی کاشورمان، دار خاص همکاری فنی عالی بین ایران و آگاناس توسط رازنی خواه پردخت.

همچنین خاطرات بور سر بازگشت، پایان آن یک قوچ است، از سه، ماه، پیس، ص، ص. علی باقری، نماده، خاطرات ایران، روز دوشنبه، کی می توانی نفس بکشی، و نصیحت تو در تهران، بازگشت کجاست؟ خاطرات با کلیدی و نکات اساسی، رشیده استکه نیازمند، اراده واقع بینانه، حزب در مقابل نظر، راه حل و فصل انحصار.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر