توان کافی برای مقابله همراه خود بدهکاران بانکی {وجود ندارد}


وی ذکر شد: اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری مقامات توسط خودم موقعیت چندانی در برخورد همراه خود اکثریت اینها فسادها ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات توانایی داشته باشد همراه خود مشکلات حال مقابله تنبل. برای ضرب و شتم این مشکلات باید خوب وحدت نزدیک، عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق بین مقامات، مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوه قضائیه تحمیل شود. در هر مورد دیگر بدون در نظر گرفتن اصولاً در باتلاقی کدام ممکن است در سه دهه قبلی پس اجتناب کرده اند درگیری تحمیلی بر اقتصاد ملت ساخته‌ایم فرو خواهیم سر خورد.

این کارشناس مالی ذکر شد: دارایی ها ملت به جای آن دریافت پذیرش در ساخت، وارد سفته تفریحی، سفته تفریحی، کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا پایین شد.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه ضرر در این زمان گروه ما اجتناب کرده اند منظر اقتصاد سیاسی، کمبود در ساخت ثروت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بهره وری} کافی است هر دو تخصیص نابرابر، تاکید کرد: ضرر در این زمان گروه ما کمبود در ساخت ثروت کافی است. {بهره وری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص نابرابر این 2 معضل خوب محصول اجتماعی است کدام ممکن است باعث فقر در گروه شده است.

دارایی ها این ملت معطوف به کسب درآمد اجتناب کرده اند تورم است
وی افزود: دارایی ها ملت به جای آن دریافت پذیرش در ملت روی سفته تفریحی، احتکار، کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب درآمد اجتناب کرده اند تورم محور شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش زیادی اجتناب کرده اند دارایی ها {به دلیل} بلاتکلیفی در ملت اجتناب کرده اند اقتصاد ایران خارج تبدیل می شود. اقتصاد…”

این کارشناس مالی تصریح کرد: در سال های فعلی مبالغ هنگفتی در کشورهای همسایه آمریکای شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا شده است، به همین دلیل اقتصاد ایران {هر روز} در جاری ضعیف شدن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طرفی ساخت در ملت {به دلیل} روابط اشتباه است. در سیستم انتخاب گیری «به دوستان، رفقا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحبان توانایی منتقل تبدیل می شود.

راغفر ذکر شد: اقداماتی معادل شخصی سازی نادرست در سال های فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور برخی نهادهای دولتی در اقتصاد ملت اجتناب کرده اند تولید دیگری توضیحات انبساط فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابرابری در اقتصاد ملت {بوده است}.

وی ذکر شد: واقعیت اینجا است کدام ممکن است دارایی ها حال بین رویدادها سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحبان توانایی تخصیص تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است 9 تنها نیازها مشخص شده شخصی سازی یعنی ارتقای اثربخشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بهره وری} در گروه محقق شده است، اما علاوه بر این محقق شده است. علاوه بر این در نتیجه انبساط فساد در عمق در گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز نابرابری بی‌سابقه بی‌سابقه شد. برابران در ملت پس اجتناب کرده اند ورود اجتناب کرده اند داخل توانایی، صاحب ثروت هنگفت شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبقه‌ای الگوی جدیدی در گروه تحمیل کردند کدام ممکن است اجتناب کرده اند توانایی برخوردار بودند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوئیچ جایگزین ها، دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن بخش کلی به ثروت زیادی بازو یافتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این زمان به مانع بی نظیر رشد ملت تغییر شده است.

وی افزود: «به همان اندازه روزی کدام ممکن است این الیگارشی به طور پیوسته اجتناب کرده اند توانایی بردن نشود، امکان اصلاح در اقتصاد ملت {وجود ندارد}». وجود آنها باعث تورم، قوز کردن، فساد محلی در اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص نابرابر جایگزین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها در ملت شده است.

این کارشناس مالی ذکر شد: وجود نهادهای مقاوم دولتی مانع اجتناب کرده اند کار کردن دقیق نظام مالیاتی، نظام بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص دارایی ها متعلق به بیشتر مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری های حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو گروه همراه خود نابسامانی های در عمق ای مواجه است کدام ممکن است می توان ذکر شد. مسئله بی نظیر فساد باشد. اینها اغتشاشات در گروه است.

او ذکر شد: «بی کفایتی علت بی نظیر سقوط همه توانایی‌های غول پیکر در کل گذشته تاریخی بشر {بوده است}. به همین دلیل برای مدیریت بازار کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزانه در شرایط کنونی راهی جز سهمیه بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقرار نظام سهمیه بندی برای تامین کالاهای اساسی می خواست افراد به طور قابل توجهی اقشار محروم {وجود ندارد}.

مشخصات مقوا پشتیبانی محصول باید خاص شود
این کارشناس مالی دولتی دانستن درباره مقوا یارانه کالایی ذکر شد: با اشاره به مقوا یارانه کالا به جای آن حمایت مالی باید عمیق آن خاص شود به همان اندازه نواقص این ساختار تجزیه و تحلیل شود.

وی افزود: با این حال بدون ملاحظه است کدام ممکن است این راه تیز کردن حمایت های مالی از نزدیک اجتناب کرده اند ناکارآمدی مبارزه کردن می برد. در واقع راه‌های زیادی برای افزایش فرآیند حال موجود است، با این حال برای اجرای موفقیت‌آمیز آن، باید خوب وقف سیاسی در ملت برای این اصلاحات تعیین کنید بگیرد.

راغفر ذکر شد: اگر ممکن است جای مقامات بودم اولین کاری کدام ممکن است انجام می دادم کاهش دیدنی نرخ فارکس بود کدام ممکن است {در این} صورت ارزش های مقامات فوق العاده کاهش پیدا می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طرفی ارزش های مسکن بخش زیادی اجتناب کرده اند افراد را کاهش می داد. گروه ملت افزایش خواهد کشف شد.»

وی افزود: ممکن است در تنگنای دارایی ها ارزی ملت وسواس داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده برای رسیدن به 2 هدف یکی افزایش وضعیت معیشتی افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم معامله با به تولیدات خانه بود، به همین دلیل در نظر گرفته شده می‌کنم کدام ممکن است قیمت فارکس باید زیرین بیاید.» این ارقام اصلا همراه خود قیمت های ۱۶ سال اقتصاد ملت سازگار شدن ندارد. قیمت فارکس ممکن است فوق العاده کمتر باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ممکن است برای عجله افراد را امیدوار تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار بر اقشار محروم گروه را به همان اندازه حد زیادی کاهش دهد.

راغفر یکپارچه داد: مشکلات کنونی گروه ناشی اجتناب کرده اند ظاهر شد رهایی‌بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی‌سازی اقتصاد است کدام ممکن است وظیفه‌های اجتماعی مقامات‌ها نادیده گرفته می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتمردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاکمان اجتناب کرده اند چنین وضعیتی استقبال می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {همه آن} را به گردن بازار می‌اندازند. {به دلیل} نقص در سیستم حکومتی در ایالت کدام ممکن است می توان آن را اصلاح کرد به همان اندازه اجتناب کرده اند متعدد اجتناب کرده اند مشکلات جلوگیری شود.

تحریم ها ضرر ملت نیست
راغفر در {پاسخ به} سوالی: سهم تحریم ها در مشکلات مالی ملت چقدر است؟ وی ذکر شد: ضرر بی نظیر مالی ملت مشکل نظام مدیریتی است کدام ممکن است در آن ورود به جایگزین ها، دارایی ها بانکی، اعتبارات، انحصار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبه انحصار به طور فوق العاده نابرابر بین افراد تخصیص تبدیل می شود، به همین دلیل در چنین شرایطی. بخشي اجتناب کرده اند افرادي كه داراي دسترسي هستند همچنان کشف نشده اين جایگزین ها هستند.

وی یکپارچه داد: نظام مالی به بهانه تحریم ها عملا کاستی های حال در سیستم انتخاب گیری را به حداقل یک مسئله بیرونی نسبت می دهد، در حالی کدام ممکن است علت بی نظیر را باید در موجود در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام انتخاب گیری اساسی {جستجو کرد}.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر