ثروت حافظ/ هر کدام ممکن است چهره ای روشن دارد نمی داند کدام ممکن است او جادوگر استبه گزارش گروه زیبایی شناختی ایسکانیوز، برای به بازو حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر فال حافظ باید داده ها، مطالعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشتن کافی داشت. به همین منظور انتخاب داریم {هر روز} تفسیری اجتناب کرده اند یکی اجتناب کرده اند غزلیات حافظ شیرازی را ارائه می دهیم توصیه شده دهیم. همانطور که صحبت می کنیم 24 فروردین به بحث غزل شماره 177 حافظ می پردازیم:

همه اشخاص حقیقی همراه خود صورت برافروخته جادو را نمی دانند
همه افرادی که آینه می سازند، منصفانه مانع را نمی شناسند

9 همه افرادی که سرشان را کج می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرخطر می نشینند
انزجار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردگی را می شناسد

به شرط مزد برده گدایان نباش
کدام ممکن است دوستش راه بردگی را بلد است

غلام همت الند عفت سوزیم
کیمیاگری در گدایی را {چه کسی} از آن آگاه است؟

قابل اعتماد باش هر دو یاد بگیر
وگرنه هر کدام ممکن است ببیند بی عدالتی را از آن آگاه است

دل حلقه دار ام را گم کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی دانستم
این شخص کودک ها را اجتناب کرده اند سبک پری می شناسد

این هزار سطح اجتناب کرده اند مو نازکتر است
هر کس کدام ممکن است سرش را می تراشد قلندر را نمی شناسد

دایره دید بايد خال من می خواهم است
{چه کسی} قدر منصفانه گوهر منصفانه ماده را از آن آگاه است

به قد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیافه ی همه ی آنهایی کدام ممکن است شاه مبارک شدند
اگر عدالت می دانی دنیا را بگیر

اجتناب کرده اند شعر زیبایش آگاه بود
کدام ممکن است فضل شخصیت را می شناسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تندخو می گوید

تفسیر غزلیات عدد 177 حافظ در فال:

فریب به نظر می رسد اشخاص حقیقی را نخورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه به نظر می رسد انتخاب نگیرید. دوست شخصی را اجتناب کرده اند دشمن ایجاد کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرار شخصی را برای کسی فاش نکنید از برخی می خواهند خواهید کرد را فریب دهند.

منصفانه نفر کمک خواهد کرد که شما خواهید کرد مداخله می تنبل، همراه خود او مراجعه به می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیم نشوید، از موفقیت بزرگی برای شما ممکن است در حال وقوع است. این زمان برای بازدید است.