جایگزین افزایش قیمت بسته‌های وب هستیم


به گزارش تسنیم، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانش در محیط مونتاژ در لحظه هیئت مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ترکیبی خبرنگاران دانستن درباره افزایش بهای وب، گفت: اپراتورها خواستند کدام ممکن است به‌هدف تورم، بسته‌های اینترنتی را کدام ممکن است زیر کف قیمت است بردن کنند.

وی افزود: اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری نیز خواستند کدام ممکن است بسته‌های جدید را همراه خود قیمت‌های جدید راه اندازی شد کنند کدام ممکن است مخالفت کردیم. ما به اپراتورها ادعا کردیم اگر این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به منابعی برای رشد دارند، حتماً باید این این سیستم را حاضر دهند به همان اندازه بعد اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل آن را در قالب الحاقیه تغییر به تلاش کنیم.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: وزارت ارتباطات جایگزین هرگونه افزایش قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته‌های جدید است بجز اپراتورها تضمین بدهند استاندارد جامعه را طبق منصفانه این سیستم زمان‌بندی خاص افزایش می‌دهند.