جریان زاینده رود در اصفهانبه گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، زاینده رود کدام ممکن است برای سومین بار برای آبیاری کشاورزان شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اولین بار کشاورزان غرب اصفهان مورد استفاده قرار گرفت، اکنون برای آبیاری تا حد زیادی پایین های کشاورزی به شهر اصفهان رسیده است.

یکپارچه مطلب

فینال بار در نوروز 1401 آب رودخانه زاینده رود برای دومین بار برای کشت پاییزه همراه خود هدف آبیاری پایین های کشاورزان شرق اصفهان بازگشایی شد. پیش اجتناب کرده اند آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده هماهنگی صورت گرفته در مذاکرات چهارجانبه، مقرر شد در دوازدهم بهمن ماه 1400 زاینده رود به روی کشاورزان شرق اصفهان بازگشایی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر وسعت سد به مقیاس کافی برسد، زاینده رود باشد. در فروردین ماه برای باغات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزان غرب اصفهان افتتاح شد.

در پنجم فروردین 1401 دبی سد زاینده رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان آب رودخانه به مدت 10 روز افزایش کشف شد. به آگاه کشاورزان شرق اصفهان، این مدت برای آبیاری محصولات زیرکشت کافی نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزان آرزو کرد جاری نگه از گرفتن سد زاینده رود بودند، با این حال ساخت سد زاینده رود اجتناب کرده اند شامگاه 16 فروردین کاهش یافته است است.

سرانجام اجتناب کرده اند شامگاه بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجم وروردان ساخت آب اجتناب کرده اند سد زاینده رود مرتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق این سیستم ریزی {انجام شده} آب سد زاینده رود به کشاورزان غربی تخصیص می یابد.

به گزارش روابط کلی نمایندگی آب قلمرو ای اصفهان، ذخیره حال سد زاینده رود 368 میلیون مترمکعب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت آب درگاه به این سد حدود 82 مترمکعب بر ثانیه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید زهکشی باغات غربی به همان اندازه 9 سال یکپارچه دارد. تعدادی از روز اجتناب کرده اند زاینده رود. سد.

دبی آب سد زاینده رود نیز برای کشت کشاورزان شرق به مدت 10 روز افزایش خواهد یافت.

عصر قبلی پس اجتناب کرده اند انباشت آب در پست سد نیک آباد ساعت 1:30 همانطور که صحبت می کنیم – شنبه 27 فروردین ماه – آب سد نیک آباد همراه خود ساخت 20.5 مترمکعب بر ثانیه به اصفهان تخلیه شد.

انتهای پیام/