جلسه علنی شورای امروز


به گذرش فارس، جلسه علنی شورای امروز (پنگ‌شب 12 اسفند) برگزار نخواهشاد شاد.

برهمین اساس، رئیس شورای اسلامی با تایید پاسخ مجلس در ساعت 7:45 صبح اسفند) برگزار نخواه شاد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر