جمهوری اسلامی ایران میزبان 25000 دانشجوی افغانستانی است


به گزارش گروه علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارف ایران، حمله روز دوشنبه ۲۱ فروردین ماه به کنسولگری ایران در هرات طبق همان قدیمی همراه خود تعابیر متفاوتی در کنار بود. برخی رسانه های فارسی زبان خارجی نیز این شانس را دیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حمله را ناشی اجتناب کرده اند بدرفتاری همراه خود پناهجویان افغان در مرز دانستند، با این حال افسران ایرانی این حمله را سیگنال دودستگی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان دانستند.

وزیر ملت روز سه شنبه ۲۳ فروردین دانستن درباره وضعیت مرزهای ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقات فعلی افغانستان ذکر شد: جریان ها جستجو در تجزیه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این این سیستم ریزی دشمن است.

احمد وحیدی همراه خود ردیابی به سابقه تمدید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط فوق العاده خوشایند 2 ملت خاطرنشان کرد کدام ممکن است ایرانی ها در همه زمان ها میزبان خوبی برای مهاجران افغان بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات برخی اشخاص حقیقی در هرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کابل مورد تایید قرار نگرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در جهت امتحان شده برای این کار باشد. تحمیل سلب تصرف، افسران افغان باید به این امتیازات ملاحظه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار دهند.

در حالی کدام ممکن است نگاهی به داده های آماری آرم می دهد کدام ممکن است مردمان ایران 4 دهه است کدام ممکن است میزبان مردمان افغانستان بوده اند. هاست 9 تنها سرپناه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی پیشنهادات، اما علاوه بر این حق تحصیل داده ها آموزان افغانستانی را طبق اصل رئیس معظم انقلاب به رسمیت می شناسد.

بیش از سه.5 میلیون افغان در ایران اقامت می کنند

بر ایده فینال آمار آشکار شده در سال 1399، در جاری حاضر 780 هزار پناهنده افغان، 2 میلیون پناهنده سند عنوان نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید 600 هزار افغان دارای گذرنامه در ایران اقامت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع افغان های مقیم ایران بیش از سه.4 میلیون نفر است.

در واقع این اعداد کدام ممکن است همراه خود ارقام کمیساریای برتر گروه ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه در سراسر جهان مهاجرت (IOM) تکامل دارد، به در گذشته اجتناب کرده اند سقوط حکومت افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهاجرت فشرده تر افغان ها به این ملت باز می گردد. ایران.

همراه خود این جاری، آمار دقیقی اجتناب کرده اند ورودی جدید مهاجران افغان به ایران {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته به دارایی ها مختلف، اجتناب کرده اند اداره راه به همان اندازه وزارت ملت، در فضا سقوط کابل در مرداد 1400، بین 1000 به همان اندازه 5000 مهاجر افغان وارد ایران شدند. {هر روز}. آماری کدام ممکن است توسط هیچ تأمین موثقی تایید نشده است.

انواع دانشجویان افغانستانی در ایران حدود 25000 نفر است

آمار دانشجویان افغانستانی مقیم ایران گواه عکس بر میزبانی ایران اجتناب کرده اند مردمان افغانستان است. بر ایده آمار سال 1400 سالنامه مهاجرت به ایران، انواع دانشجویان خارجی در ایران در سال 1399 به 44350 دانشجوی افغانستانی رسیده است کدام ممکن است 46 نسبت آنها اولین دانشجوی خارجی ایران بوده اند.

با این حال آمارهای عکس {در این} زمینه توسط دست است.افشین آخوندزاده، رئیس اداره کل امور دانشجویان غیرایرانی گروه امور دانشجویان در شهریورماه قبلی در مصاحبه ای مشاوره بود: انواع دانشجویان خارجی در ایران در سال 1399 به 57675 نفر رسید. {در این} میان حدود 30 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 600 دانش آموز در دانشکده های تحمل محافظت وزارت علوم (حدود 4 هزار بورسیه، 16 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 600 غیر بورسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 10 هزار دانش آموز اجتناب کرده اند طریق آزمون سراسری پذیرفته شده)، 25 هزار دانش آموز در دانشکده آزاد اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 2000 دانشجوی آموزشی در هر دانشکده هستند. همراه خود وزارت بهداشت را بررسی می کنند.

اگر 40 نسبت آنها را دانشجویان افغان نمایند، حدود 25000 دانشجوی افغان در دانشکده های مختلف تحصیل می کنند.

اگرچه این دانشجویان معمولاً پس اجتناب کرده اند آزمون سراسری وارد دانشکده‌های ایران می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند آن‌ها تمام هر دو بخشی اجتناب کرده اند شهریه شخصی را تیز کردن می‌کنند، با این حال فراموش نمی‌کنیم کدام ممکن است دانشکده‌های ایران در هر شرایطی در کل 4 دهه قبلی، به‌ویژه همراه خود مقدمه مجدد، میزبان این دانشجویان بوده‌اند. مقدمه جنبش 2 دانش آموز در افغانستان تابستان سال قبلی برخی اجتناب کرده اند دانشکده های ایران گفتن کردند کدام ممکن است شرایط را برای یکپارچه تحصیل دانشجویان خارجی {در این} ملت تسهیل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگو تقاضا را تسریع می کنند.

دانشکده تجاری امیر کبیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده تربیت نیز تسهیلات ویژه ای را برای این دانشجویان فکر اند.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر