حاج قاسم ذکر شد خواهید کرد ۱۰ نفر اجر شهید را بردید


به گزارش روزنامه جوان، محتوای متنی زیر یادآوری‌ای اجتناب کرده اند علی قباخلو درخصوص عملیات محرم (تاسوعای) سال ۱۳۹۴ است کدام ممکن است طی آن ۱۰ نفر اجتناب کرده اند سربازان مدافع حرم مأمور می‌شوند به جاده دشمن رسوخ کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه را برای تولید دیگری سربازان باز کنند.

محرم سال ۹۴ قرار بود عملیاتی در حلب جنوبی بعد اجتناب کرده اند تل اربعین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تل اذان در یک واحد کشاورزی به تماس گرفتن مریمین انجام گیرد؛ مریمین در گذشته اجتناب کرده اند روستای زیتان قرار داشت. من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ نفر اجتناب کرده اند همرزمانم شناخته شده به عنوان نیروی جاده‌شکن انواع شدیم به همان اندازه زودتر اجتناب کرده اند باقی انرژی‌ها به جاده دشمن تأثیر می گذارد کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه را برای تولید دیگری واحد‌ها باز کنیم، چون حضور ما در عملیات زودتر آغاز می‌شد، زودتر هم اجتناب کرده اند بروز عملیات مطلع می‌شدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودمان را برای ورود به آن است کنار هم قرار دادن می‌کردیم.

جاده‌شکنی آن هم به انواع نفرات معدود در دل دشمن امکان بیانیه سوگند خورده را اصولاً کرده بود، متعاقباً سعی کردیم همراه خود مطالعه ادعیه، اشاره کردن، کلید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به لحاظ مذهبی خودمان را برای چنین معرکه‌ای کنار هم قرار دادن کنیم. منصفانه ساعت شب بیدار شدم به همان اندازه به خیال خودم همراه خود مطالعه نماز ساعت شب، روحم را کنار هم قرار دادن بیانیه سوگند خورده کنم. غافل اجتناب کرده اند اینکه هستند آدم‌هایی کدام ممکن است روح‌شان را طور عکس صیقل دهند.

آن موقع ما در مسجد خانات مستقر بودیم. مسجد آب داشت، ولی حمام‌هایش فوق العاده ناپاک بود، طوری کدام ممکن است نمی‌توانستیم اجتناب کرده اند آن استفاده کنیم. باید اجتناب کرده اند تأمین جلوی مسجد آب برمی‌داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بیابان کارمان را می‌کردیم. نیمه ساعت شب وقتی برای تکل وضو اجتناب کرده اند مسجد خارج شدم، دیدم شهید تقی ارغوانی شلوارش را به همان اندازه زانو بالا زده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر 2 زانویش را روی پایین حمام گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود گونی کثافات را تازه می‌تدریجی به همان اندازه روز بعد رزمنده‌ها بتوانند اجتناب کرده اند این سرویس استفاده کنند.

تقی بسیجی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولیتی در قبال این عامل‌ها نداشت. اتفاقاً وقتی کدام ممکن است من می خواهم فرمانده یکی اجتناب کرده اند گردان‌های امام علی در بسیج بودم، ایشان بسیجی گردان بود. اجتناب کرده اند خوش‌اقبالی‌اش شهیدحاج‌حسین اسدالهی پاسخگو برای پایگاه‌شان در وردآورد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق حاجی، تقی توانسته بود به سوریه بیاید. آن ساعت شب وقتی تقی را در آن حالت دیدم، پیش شخصی گفتم تقی بايد بیانیه سوگند خورده را برای خودت خریدی. تمام شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سر خورد! (تقی در اعزام دومش در بهمن سال ۹۴ به بیانیه سوگند خورده رسید.)

آن ساعت شب تحویل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما روز تاسوعا برای عملیات اعزام شدیم. نبرد اجتناب کرده اند درگاه روستا آغاز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانستیم به موجود در روستا رسوخ کنیم، با این حال انرژی‌هایی کدام ممکن است قرار بود پایین‌بالا ما بیایند، نتوانستند الحاق را صورت بدهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به محاصره افتادیم. شرایط واقعاً سختی بود، خصوصاً کدام ممکن است 2 به همان اندازه اجتناب کرده اند کودک‌ها به تماس گرفتن‌های سیدحسن حسینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیدحسن امینی مجروح شدند. حسینی گلوله به سرش خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن طرف خارج شد. محمد باوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم هر کدام یکی اجتناب کرده اند مجروح‌ها را به دوش انداختیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اتفاق تولید دیگری کودک‌ها سعی کردیم خودمان را اجتناب کرده اند محاصره خارج کنیم.

به همان اندازه منصفانه مسیری کدام ممکن است آمدیم، دیدم شهید تقی ارغوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند کودک‌ها همراه خود منصفانه ماشین کدام ممکن است رویش دوشکا نصب بود، اجتناب کرده اند راه رسیدند. مجروح‌ها را همراه خود آن‌ها روانه کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودمان در کنار کودک‌ها پیاده به عقب برگشتیم. آن ساعت شب حاج قاسم کدام ممکن است اجتناب کرده اند بازگشت ما مطلع شده بود، پیش ما به اینجا رسید. در واقع ایشان موقع قدم گذاشتن به عملیات هم همراه خود ما جلب رضایت کرده بودند، حاج قاسم به سختی همراه خود ما حرف زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشایند یادم است کدام ممکن است گفتند امشب خواهید کرد ۱۰ نفر اجر بیانیه سوگند خورده را بردید.

اجتناب کرده اند مخلوط کودک‌هایی کدام ممکن است آن ساعت شب عملیات کرده بودیم، 2 سید مجروح هر 2 خشمگین ماندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی ذاکر حسینی در خرداد ۹۵ به بیانیه سوگند خورده رسید.