حداقل 400 ماموریت غول پیکر در ملت اتصال جو زیستی ندارند


حجت الاسلام نصرالله بیگمان فر در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما آمریکای شمالی گفت: کمیته دستور 90 موضوع جو زیست پرونده ای تشکیل داده است کدام ممکن است وضعیت ماموریت هایی کدام ممکن است گمشده اتصال زیست محیطی هستند را بازرسی می تدریجی.

وی افزود: طبق بازرسی های {انجام شده} حداقل 400 ماموریت غول پیکر در ملت در وزارتخانه های راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی موجود است کدام ممکن است متأسفانه اتصال جو زیستی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت ها رو به ورودی است.

vp کمیته دستور 90 تاکید کرد: قطعا باید همراه خود تجهیزات هایی کدام ممکن است شکست خورده اند برخورد شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل برای کار نکردن آنها با بیرون اتصال محیطی بازرسی شود. اجتناب کرده اند طرفی پاسخ گروه جو زیست نسبت به این چیزها مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت، بالقوه است همراه خود بی احتیاطی {به سمت} این ماموریت ها گذشت باشند کدام ممکن است در صورت بروز کاستی بر عهده آن ها قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه این چیزها باید بازرسی شود.

بیگمان فر در طولانی مدت ذکر شد: کمیته دستور 90 دوره ها شخصی را برای اطمینان از این امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای تعمیر آنها برگزار کرد.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر