حدس و گمان جدیدی اجتناب کرده اند انقلاب اکسیژن در پایین


محققان موسسه فناوری ماساچوست (MIT) حدس و گمان جدیدی را برای دلیل انقلاب غول پیکر اکسیژن پایین هر دو انقلاب اکسیژن پایین حاضر کرده اند کدام ممکن است مهمترین تنظیم در گذشته تاریخی این سیاره را بدیهی می تدریجی.

محققان موسسه فناوری ماساچوست (MIT) حدس و گمان جدیدی را حاضر کرده اند به همان اندازه چگونگی تجمع اکسیژن در جو پایین را دلیل دهند.

میلیاردها سال در گذشته اجتناب کرده اند تولد اولین انسان، جو پایین گمشده اکسیژن می خواست ما برای بقا بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند موجودات میکروبی اجتناب کرده اند فتوسنتز برای ساخت مقداری اکسیژن استفاده کردند. همراه خود این جاری، میزان اکسیژن ساخت شده برای پشتیبانی اجتناب کرده اند متنوع اجتناب کرده اند انواع حیات کافی نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 2.3 میلیارد سال پیش، مرحله اکسیژن در جو پایین آغاز به افزایش کشف شد، با این حال علل آن باقی مانده است ناشناخته است.

مناسبت غول پیکر عرضه اکسیژن (GOE)

در اوایل گذشته تاریخی پایین، ساخت کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن کنندگان اکسیژن سیاره تعادل را محافظت کردند به همان اندازه اکسیژن به سختی در جو باقی نگه دارد. همراه خود این جاری، 2 مناسبت در کل فاصله پالئوپروتروزوییک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نئوپروتروزوییک رخ داد کدام ممکن است در آن سطوح اکسیژن اجتناب کرده اند سطوح زیرین به سطوح فوق العاده بعدی در پایین امروزی افزایش کشف شد.

مناسبت غول پیکر اکسیژن هر دو «انقلاب اکسیژن» پدیده تشکیل سوخت اکسیژن در جو پایین توسط اجزا آلی است.

تحقیق پایین شناسی، شیمیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایزوتوپی این دگرگونی غول پیکر را نزدیک به 2 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 300 میلیون سال نماد می دهد. حدود 200 میلیون سال اجتناب کرده اند پیدایش سیانوباکتری ها می گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها اجتناب کرده اند طریق تکنیک فتوسنتز به آزادسازی اکسیژن می پردازند، با این حال در گذشته اجتناب کرده اند آغاز این مناسبت غول پیکر، تمام اکسیژن اجتناب کرده اند طریق داروها آلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آهن محلول در اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً آزاد تبدیل می شود. اجتناب کرده اند طریق هیدروژن فعلی در جو یک بار دیگر توسل به شد. به طور منظم اشباع شدن این بالقوه ها در نتیجه افزایش ورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجمع اکسیژن در جو پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن این مناسبت غول پیکر شد.

اکسیژن ممکن است برای اندام های بی قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی قلبی مجبور سمی هر دو حتی کشنده باشد. این مناسبت موجودات بی قلبی را اجتناب کرده اند بین برد، به همین دلیل در یک واحد مورد توجه قرار گرفت می توان ذکر شد کدام ممکن است سیانوباکتری ها در کنترل یکی اجتناب کرده اند بهترین انقراض ها در گذشته تاریخی پایین بوده اند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، اکسیژن آزاد فعلی در هوا در تصمیم همراه خود متان، منصفانه سوخت گلخانه‌ای، باعث تحمیل “یخچال هورونی” شد کدام ممکن است شاید بهترین یخچال در گذشته تاریخی پایین باشد. سرانجام، فسفوریلاسیون اکسیداتیو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندام های قلبی بود کدام ممکن است همراه خود تکامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن اکسیژن، تعادلی را تحمیل کرد کدام ممکن است به همان اندازه به درست در این لحظه یکپارچه دارد. این پدیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سایر پدیده های آلی باعث شگفتی دوچندان دانشمندان با اشاره به منشأ این سیاره زمینی شد.

فاصله «پیش اجتناب کرده اند گذشته تاریخی سنتی» منصفانه فاصله پایین شناسی است کدام ممکن است به تحریک کردن دوران پیش اجتناب کرده اند گذشته تاریخی باز می گردد. گذشته تاریخی سنتی به روزی برمی گردد کدام ممکن است قاره ها برای اولین بار تحمیل شدند. پالئوشیمی بین 2.5 به همان اندازه 1.6 میلیارد سال پیش متغیر بود.

شواهد حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است حدود 1.8 میلیارد سال پیش، {به دلیل} سرعت تلنگر مشخص پایین، هر سال پایین حدود 450 روز 20 ساعته داشته است.

موجودات خشمگین باید بتوانند با بیرون اکسیژن اقامت کنند در گذشته اجتناب کرده اند اینکه اکسیژن وارد اتمسفر پایین شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن افزایش یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دگرگونی حیات به شکلی اجتناب کرده اند تنفس سلولی وابسته است کدام ممکن است به اکسیژن خواستن ندارد. این موجودات را اندام های بی قلبی می نامند. اکسیژن برای او یا او سمی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی این موجودات پس اجتناب کرده اند مناسبت غول پیکر اکسیژن منقرض شدند. منشاء گروه خشمگین یوکاریوت های تاجی، اجداد یوکاریوت های اخیر، به دوران ماقبل گذشته تاریخی باز می گردد.

ماقبل گذشته تاریخی جدید را پیش اجتناب کرده اند گذشته تاریخی متأخر نیز می‌گویند. انتخاب زیستی اخیر اجتناب کرده اند 1 میلیارد سال پیش به همان اندازه 541 میلیون سال پیش را محافظت می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ادغام کردن سه فاصله “تونین” (1 میلیارد به همان اندازه 850 میلیون سال پیش)، “کرایوژنین” (850 به همان اندازه 630 میلیون سال پیش) را انتخاب کنید و انتخاب کنید “آدیاکاران” (635) تبدیل می شود. ) 541 سال پیش). میلیون سال پیش).

محکم ترین یخبندان سند شده در پایین شناسی در وسط سرمازایی رخ داد، روزی کدام ممکن است ورقه های یخ به جاده استوا رسیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انجام است منصفانه گلوله برفی را تشکیل دهند. اولین فسیل های جانوری در دوران ادیاک پیدا شد کدام ممکن است برای ادغام کردن موجودات چندشکلی تبدیل می شود.

گرگوری فورنیه، دانشیار ژئوبیولوژی در گروه پایین، جو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاره در MIT، را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانش معتقدند کدام ممکن است این جهش ها در مرحله اکسیژن نتیجه اصلاحات تدریجی نبوده است. به عنوان جایگزین، منصفانه حلقه پیشنهادات خوش بینانه در اقیانوس ها پرانرژی شد.

به مشاوره فورنیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیمش، کربن آلی، کدام ممکن است شناخته شده به عنوان اکسیداسیون نیز شناخته می‌شود، در شرایط روال اکسیژن خوردن می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انجام است در این دوران‌ها به راحتی در دسترس است خوردن‌کنندگان نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل اکسیژن تجمع پیدا تدریجی. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است حیات در اقیانوس ها موجود است، محققان میکروب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها معدنی دریایی را در رسوبات اقیانوس ها تجزیه و تحلیل کردند به همان اندازه خاص کنند کدام ممکن است خواه یا نه چنین وضعیتی موجود است هر دو خیر.

آنها ایده کردند کدام ممکن است اگر میکروب‌های فعلی {در این} اطراف‌ها بتوانند ماده آلی را به همان اندازه حدی اکسید کنند، ماده آلی نیمه اکسید شده (POOM) به فلزات متصل می‌شود به گونه‌ای کدام ممکن است اجتناب کرده اند اکسیداسیون تا حد زیادی جلوگیری می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکسیژنی کدام ممکن است {در این} تکنیک استفاده نمی‌شود، شخصی را پیدا می‌تدریجی. راهی به جو

منصفانه اقامت کودک نوپا برای شکرگزاری

محققان برای تایید حدس و گمان شخصی، میکروارگانیسم‌ها هر دو میکروارگانیسم‌هایی را ایجاد کردند کدام ممکن است می‌توانند ماده نیمه اکسیژنه آلی (POOM) ساخت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروهی اجتناب کرده اند میکرو ارگانیسم‌ها به تماس گرفتن SAR202 را پیدا کردند کدام ممکن است می‌توانند اجتناب کرده اند آنزیمی به تماس گرفتن مونواکسیژناز must-Wiliger استفاده کنند. (Baeyer-Villiger monooxygenase) هر دو «BVMO» برای بدست آوردن به این امر.

همراه خود اشاره منشا ژنتیکی آنزیم، محققان دریافتند کدام ممکن است اجداد میکرو ارگانیسم ها به معنای واقعی کلمه هستند در گذشته اجتناب کرده اند انقلاب اکسیژن وجود داشته اند. جلب توجه اینجاست کدام ممکن است این ژن توسط چندین نوع میکرو ارگانیسم در دوران “تمدید شده ماقبل گذشته تاریخی” را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در وسط های “پیش اجتناب کرده اند گذشته تاریخی جدید” کدام ممکن است مرحله اکسیژن مرتفع بود، به انگشت به اینجا رسید.

در حالی کدام ممکن است این یافته ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط بین آنها اجتناب کرده اند حدس و گمان جدید محققان MIT کمک می کند، محققان باید کارهای زیادی را برای مکان یابی شواهدی کدام ممکن است آن را نشان دادن می تدریجی انجام دهند.

عمیق این حدس و گمان در روزنامه Nature Communications آشکار شده است.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر