حذف زیرگروه ها از آزمون سراسری/ دست داوطلب در مدل جدید کنکور کاملا باز استرئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش وزارت آموزش و پرورش گفت: زیرگروه ها به دلیل تمرکز داوطلب بر زیرگروه خاصی برای کسب حوزه مورد نظر و شاید در صورت عدم موفقیت درسی در آزمون حذف شدند. ، او در زیرگروه های دیگر شانسی نخواهد داشت و این باعث از دست دادن او می شود. در برخی موارد، برخی از دانش آموزان به طور کامل برخی از دروس را برای امتحان ترک کردند.