حمله موتورسیکلت به یک مرد در پیاده روگروه ویدئو الف،  
4010311029

دو مرد در پیاده رویی در شهر شنژن چین ایستاده بودند و با هم حرف می‌زدند. یک موتورسیکلت برقی به علت نامعلوم شروع به حرکت کرد و به سمت یکی از آنها رفت. البته این مرد آسیبی از حادثه مذکور ندید.