حکمرانی علوی


امام خميني (ره) در اواخر قرن بيستم سودآور به ايجاد نهضت الهي مبتني بر اسلام ناب محمدي شد كه در سیاره اسلام اجتناب کرده اند آن به تماس گرفتن انقلاب اسلامي را انتخاب کنید و انتخاب کنید در غير اسلامي ياد مي شود. جهان شناخته شده به عنوان “رهایی”. خداشناسی «این منطق، منطق علی علیه السلام در حکومت بود.
توده های زیادی اجتناب کرده اند ملت ایران به این نهضت پیوستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نشانه میلیونی سال های 56 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 57 پذیرفتن این منطق دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند منطق انقلاب را نماد دادند.
حدس و گمان جدید بر ایده الگوی مدینه النبی در عصر پیامبر اعظم مدینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز منطق امام علی (علیه السلام) در عصر کوفه تدوین شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید «اسلامی» نامیده شد. جمهوری”. اجتناب کرده اند این رو ملت ایران در سالهای آغازین نهضت اسلامی امام خمینی (ره) فریاد استقلال، آزادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری اسلامی اوج دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این فریاد در بهمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید 13 فروردین 58 پرونده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت آن را شناخته شده به عنوان رفراندوم عظیم در به روز پرونده کردند. گذشته تاریخی.
افرادی که پس اجتناب کرده اند رحلت رسول خدا صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی دقیق قرآنی ایشان در «الغدیر» برای تحمیل انحراف در حکومت پیامبر اکرم (ص) را نادیده گرفتند، در تعیین کنید گیری منطق سهیم بودند. اجتناب کرده اند حکومت «بنی امیه» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «عباسی». حضرت علی (علیه السلام) همراه خود بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 سال سکوت سعی در جلوگیری اجتناب کرده اند این انحراف داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن کدام ممکن است امت به آن است حضرت متوسل شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود او بیعت کردند… به همان اندازه به این امر بازو یابند. اجتناب کرده اند این رو تمدن اسلامی با بیرون امامت در بستر خلافت تعیین کنید گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تمدن عقیم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتوانست در مخالفت با نبرد های صلیبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس در جریان تعیین کنید گیری «مدرنیته» را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن جدید غرب از دوام تدریجی.
قدرتی کدام ممکن است به تماس گرفتن اسلام تعیین کنید گرفت اجتناب کرده اند هم پاشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جایی رسید کدام ممکن است در لحظه هستیم، تکه تکه سرزمین اسلام به بازو کفار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشرکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملحدان فتح شده است.
انقلاب اسلامی نوک این فروپاشی است. اگر مردمان در اوایل اسلام پیرو جریان شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید معصوم اهل بیت پیامبر (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم) بودند، کار به همین جا نمی رسید. امام علی علیه السلام همراه خود منطق نبوی اساس های استوار تمدن الهی را بنا نهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیر گذشته تاریخی بشریت را به نفع نهضت انبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولیا اصلاح داد.
را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینک غدیر هم احتمال عاشورا داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را لبیک می گفتند.
در چارچوب سه نبرد خانه، علی (علیه السلام) در هر فرصتی اجتناب کرده اند نقشه راه تمدن اسلامی همراه خود تخصص ای مختصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید معصومانه اجتناب کرده اند حکومت داری یاد کرد.
نهضت یادآور اسلام در 2 قرن قبلی بود کدام ممکن است علمای عالی مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کشورهای اسلامی {به دلیل} عدم پشتوانه ممکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تئوری حکومتداری نتوانستند آن را ممکن کنند. اگر این حرکت همراه خود نهضت یادآور نهج البلاغه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختراع منطق تصمیم گیری علی در کنار می شد، قطعاً پیروز می شد.
حکومت علی با بیرون منطق هر دو به سکولاریسم هر دو سلفی گری را انتخاب کنید و انتخاب کنید داعش می انجامد.
در لحظه در سیاره اسلام همراه خود این 2 پدیده آسیب رسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انحرافی مواجه هستیم کدام ممکن است امام (علیه السلام) اجتناب کرده اند آنها شناخته شده به عنوان اسلام آمریکایی یاد کردند.
*
انقلاب اسلامی همواره همراه خود خطر التقاطی لیبرال خوانی در موجود در همراه خود سبک تلخ کفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرک مواجه {بوده است}. را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این جاری، در بدترین شرایط، چندین بار امتحان شده می کنند به همان اندازه راه اندازی مجدد کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگذارند این پرچم در برابر این ناباوری برافراشته شود. بیم آن ها اجتناب کرده اند اینجا است کدام ممکن است این حرکت به همان اندازه روبرو شدن حضرت حجه (سلام الله علیه) را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپردن این پرچم به صاحب بی نظیر آن خشمگین نگه دارد.
نهضت امام (رضی الله عنه) اکنون همراه خود درایت مقام معظم مدیریت همراه خود پیروزی های شگرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرب و شتم توطئه های آمریکا در جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان شناخته شده به عنوان نهضت «مهدی» در سیاره ایجاد کرده است.
هرکسی در هر جای دنیا کدام ممکن است بخواهد همراه خود بی عدالتی جهانی، استبداد آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صهیونیسم جهانی نبرد تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت را برقرار تدریجی، چشمش به ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهضت امام است. دلیل برای دشمنی پوچی جهانی همراه خود ملت ایران اینجا است کدام ممکن است ایده مشروعیت مردم در ملت بر دوش ملت قادر مطلق استوار است.
مقامات آقای رئیسی جایگزین مغتنمی برای تعمیق عدالت اجتماعی در محله بر ایده روایت امام علی (علیه السلام) اجتناب کرده اند نهج البلاغه لوازم.
افرادی که در 4 دهه قبلی در ایران به ناحق اجتناب کرده اند «تأثیر می گذارد» به «ثروت» هر دو کاملاً برعکس اجتناب کرده اند «ثروت» به «تأثیر می گذارد» رسیدند! تداوم حضور آنان در حکومت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنه آن، سم حکومت علوی است.
مردمان باید همراه خود اجرای عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیز اجتناب کرده اند ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انحصار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق جویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای حضور در حق، سبک شیرین حاکمیت برتر را بچشند.
مجموعه اقدامات مقامات در هشت ماه قبلی امیدوارکننده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این الگو باید یکپارچه یابد. الرئیسی در امتحان شده {است تا} ایدئولوژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت حکومت را به جاده حکومت علوی نزدیک تدریجی.
ریاست جمهوری باید در این سیستم هفتم رشد همراه خود منطق بلند «برابری» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «آسایش» فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدایی طبقاتی را اجتناب کرده اند بین ببرد. این درهم آمدن است «حدس و گمان» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «حدس و گمان» است، افرادی که در کل چهل سال قبلی شش این سیستم رشد را طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا کرده اند، {نمی توانند} در ترسیم ردیابی ها این سیستم هفتم نمایندگی کنند. چون {در این} موضوع بی کفایتی شخصی را نماد دادند.
سطرهای این سیستم هفتم رشد همراه خود هشدار علی (علیه السلام) به نوشته شود: «خداوند عنایت مستضعفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستضعفان را عنایت فرماید!»
این سیستم هفتم رشد را باید در چارچوب ادعا گام دوم نگریست را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوهای آن آسانسور انقلاب در موجود در، جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان باشد. این امکان پذیر است از اگر بخواهیم عدالت را به کار بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت طلب باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت طلب باشیم، قطعاً خداوند به این رویکرد {کمک خواهد کرد}.
*
رئیس معظم انقلاب اسلامی روز قبل از این پوشش های عمومی تامین اجتماعی را بر ایده بند 1 دستور 110 در 9 بند به قوا ابلاغ کردند: تیم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های هدف، کامل، یکپارچه، شفاف، کارآمد، اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از لایه. . نظام تامین اجتماعی باید در ملت تحمیل شود.
اجرای پوشش های عمومی رژیم در این سیستم ریزی، بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید موازنه گامی به سوی حکومت علوی است. بسیاری از اینها قاعده باید در تئوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت نتیجه گیری یابد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر