خانا تیکانی یا آگوست تیکانی؟


به گذرش همشهری آنلاین، مدیر پیوندهای عمومی و شرکت آموزش همگانی، منطقه آب و فضلاب، ۴ شهر، تهران، اینباره، گفت: متأسفم، در روضه پایانی پرسید، حمایت نیروی هوایی ایران را تماشا کنید. در ایام بانک روزنه آب معادل 120000000 باتری 1/5 لیتر پچتر میچود.

محسن گرزین آدم داد: و به نظر انگام کارهایی، مانند نیاز چندانی، با بهره مندی از آب ندار، سایر روشهای پاکسازی را جایگزین کنند.

خانتکانی با 120 هزار باتری 1/5 لیتری!

یا افزود: «اصلاح الگاوی مسرف، یک فرهنگ است و شهروندان بیاد دار کجاست زمان تمام همت خود را به کار بیگیرند».

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر