خبرگزاری فارس: فرزندان الهاشمی خوشایند یاد نگرفتند!


خبرگزاری اصولگرا فارس متنی همراه خود عنوان سکوت از حداکثر خانوار هاشمی در مخالفت با اظهارات به دست آورد/ چرا فرزندان هاشمی مناسب یاد نگرفتند؟ کتاب ها:

اظهارات جدیدترین فائزه هاشمی در نشست اینترنتی {در خانه} تجهیزات گلف موجی در رسانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها کلی تحمیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به اینکه این اظهارات همزمان همراه خود اقدامات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سنگ اندازی به آمریکا بود. مقامات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه .. امور خانه آمریکا در ایران مدعی است کدام ممکن است زن هاشمی رفسنجانی در بخش امنیتی قابل تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاکمه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدعی است در صورت شکست مذاکرات وین، مذاکرات وین همراه خود شکست مواجه تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیضه قبلاً شناخته شده به عنوان خوب پیاده نظام آمریکایی در موجود در حرکت کرده است. ملت.

{در این} بحث وب مبتنی بر، خوب به دست آورد می گوید:

تنها راه بازگشت سپاه به پادگان، ماندن در لیست تحریم است! آنچه سپاه اجتناب کرده اند محله ایران خواهد گرفت عقب کشیدن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در جایی جلوی آن گرفته شود. زن الهاشمی این اظهارات را پس اجتناب کرده اند آن خاص کرد کدام ممکن است سناتورهای حزب جمهوری خواه پیشتر بایدن را شبح به لغو تحریم ها علیه سپاه پاسداران کرده بودند. اجتناب کرده اند دولتش شکایت خواهند کرد.

در واقع فائزه هاشمی اخیرا همراه خود گلایه اجتناب کرده اند انواع نشدن ترامپ در آمریکا، حضور ترامپ در آمریکا را به نفع ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ایران دانسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده شده است است:

با اشاره به ایران، من می خواهم واقعاً دوست داشتم آقای ترامپ را انواع کنم، با این حال اگر آمریکایی بودم به آقای ترامپ رای نمی دادم. {به دلیل} این فشارها، بالقوه است در پایان اصلاح در پوشش رخ دهد.

شاید اگر فشارهای آقای ترامپ شکسته نشده پیدا تدریجی، در پایان مجبور به اصلاح پوشش های شخصی شویم. این اصلاح پوشش قطعاًً می‌توانست به نفع بیشتری رخ دهد. دموکرات ها به سختی کهنه هستند. یعنی همراه خود برخورد دموکرات ها این موضع خطا ما اصولاً آسانسور تبدیل می شود، امیدوارم 9، با این حال ایشان چنین دیدگاهی دارند.[1]

با این حال همراه خود ملاحظه به این اتفاقات، به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است 9 محسن هاشمی، 9 عفت مرعشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 سایر فرزندان هاشمی توان مقابله را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت فایز را ندارند. در واقع این عدم مدیریت با اشاره به سایر خانوار های هاشمی نیز صدق می تدریجی، مثلاً در فتنه مرعشی در فتنه سال 88 با بیرون اینکه هیچ خوب اجتناب کرده اند {اعضای خانواده} اجتناب کرده اند اظهارنظر وی انتقادی داشته باشند، گفت کدام ممکن است اگر غیر صادقانه کنید، جاده را می اندازید. .. به معنای واقعی کلمه هستند فیضه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عفت مرعشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هاشمی تدریجی کرده اند کدام ممکن است این خانوار شخصی را حق کاملاً می دانند پس هر کدام اجتناب کرده اند {اعضای خانواده} بدون در نظر گرفتن به ذهنشان می رسد می گویند.

در واقع تردیدی نیست کدام ممکن است فرزندان هاشمی تربیت مناسبی نداشتند، چون آن است هاشمی رفسنجانی نیز به این نکته ردیابی کرد، هاشمی رفسنجانی در سال 1362 وصیت نامه ای مختصر نوشت کدام ممکن است در سال 1362 در خاطراتش آشکار شد.

او {در این} وصیت نامه اجتناب کرده اند دوستانش درخواست شده است است کدام ممکن است نوشته های منتشرنشده او را آشکار کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تربیت پسرانش نیز اهتمام داشته باشند، از خودش {به دلیل} کارهای عام المنفعه {نمی تواند} این کار را به خوبی انجام دهد. این نیمه اجتناب کرده اند وصیت نامه هاشمی رفسنجانی دقیقاً به این صورت است:

یکشنبه 20 فوریه 1983:

آرزو می کنم تالیفات چاپ نشده به طور قابل توجهی اسناد اولین قرآن توسط اشخاص حقیقی ذیصلاح کنار هم قرار دادن چاپ شود. اگر دوستانم به این آرزوی من می خواهم برسند اجتناب کرده اند آنها تشکر می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشاالله در ثواب آن همکار خواهند بود. شايد دوستانم به تربيت فرزندانم – كه به دليل كارهاي عام المنفعه نتوانسته ام به خوبي اجتناب کرده اند آنها مراقبت كنم – اهتمام ورزند.

پیشینه فیضه هاشمی در تقابل همراه خود خاندان هاشمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص خاص وی چیست؟

در سال 95 پس اجتناب کرده اند تخلیه خبر دیدار فائزه هاشمی همراه خود متنوع اجتناب کرده اند اعضای فرقه انحرافی بهائیت، موجی اجتناب کرده اند اعتراضات علیه وی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هاشمی رفسنجانی در محافل سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی به راه افتاد به همان اندازه جایی کدام ممکن است روزنامه جمهوری اسلامی، در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود هاشمی رفسنجانی دانستن درباره او اظهار تذکر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} باره پرسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هاشمی لازم بود بگوید به دست آورد خطا بزرگی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید آن را اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبران تدریجی.

وی افزود: دکترین انحرافی بهاییت خوب فرقه استعماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انحرافی است کدام ممکن است در همه زمان ها به انحراف معروف بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما همواره در جستجوی این فرقه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را نپذیرفته ایم.[2]

بلافاصله پس اجتناب کرده اند اظهارات الهاشمی، زن خانوار پاسخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون هیچ احترامی برای پدرش در مصاحبه همراه خود یورونیوز اظهار داشت:

مواضع من می خواهم با اشاره به بهائیان، حقوق بشر است، ما شناخته شده به عنوان خوب دین حق نداریم به بهاییان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری تیم ها قابل مقایسه با اصلاح طلبان تبعیض را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظلم کنیم. انتقاد اجتناب کرده اند مقامات این بی عدالتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به بهائیان هم همینطور است.» دیدگاه من می خواهم خوب دیدگاه حقوق بشری است.

فائزه هاشمی {در این} مصاحبه مدعی شد کدام ممکن است نگاهش به بهائیان ایران حقوق بشری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقد است کدام ممکن است ما در ایران 9 تنها بهائیان، اما علاوه بر این متنوع را مورد آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک قرار می دهیم. در پایان، نرخ آن ها بالاترین است. این اتفاق نباید بیفتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید رفتار شخصی را اصلاح کنیم.»

زن الهاشمی اظهار داشت: من می خواهم هیچ غلطی نکرده‌ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار به پنهان‌کاری ندارم، خانوار ما اصلاً این‌طور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی‌ها در نظر گرفته شده می‌کنند چوب‌هایی کدام ممکن است می‌خوریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش‌هایی کدام ممکن است می‌دهیم به خاطر صداقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سادگی ماست کدام ممکن است می‌توانیم. دروغ نگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید وانمود کن.” الان پشیمون نیستم[3]

پس اجتناب کرده اند اظهارات زن الهاشمی به پدرش، هیچ خوب اجتناب کرده اند کودک ها اظهارات فایز را تقبیح نکردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص شد کدام ممکن است خانوار هاشمی هیچ گونه تعاملی همراه خود اظهارات یکدیگر نداشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر خرس فشار قرار بگیرند، بالقوه است همراه خود هم برخورد کنند. .

اجتماع فیضه هاشمی در برابر این محسن هاشمی

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مصادیق مراقبت نشده فائزه الهاشمی به اظهارات برادر بزرگترش پس اجتناب کرده اند فوت پدر، زن خانوار حامی بازگشت ترامپ به توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال تحریم های اصولاً علیه افراد ایران است.

زن هاشمی رفسنجانی در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار انصافنیوز اظهار داشت:

واقعاً دوست داشتم آقای ترامپ با اشاره به ایران انواع شود با این حال اگر آمریکایی بودم به آقای ترامپ رای نمی دادم.

فیضه الهاشمی علاوه بر این همراه خود آزرده خاطر شدن شهید سلیمانی دانستن درباره حضور وی در محور از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابله همراه خود داعش اظهار داشت: آقای قاسم سلیمانی در گذشته اجتناب کرده اند وارد شدن به سوریه همراه خود پدرم مراجعه به کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت نرو…را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت کرد. این در حالی است کدام ممکن است هیچ عامل این کار را نمی شود.رشد ایران به عامل مثبتی منجر نمی شود، در سالگرد ترور آقای سلیمانی، ما نمی شنویم کدام ممکن است کسی بگوید چه کرد، پدرم آنقدر درایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بصیر بود کدام ممکن است به ما پیشنهاد کرد کدام ممکن است به آنجا نرویم. سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق همراه خود او بود… نتیجه رفتار آقای سلیمانی هر دو انجام ما شناخته شده به عنوان پوشش مقاومتی چه بود؟”کدام گره مشکلاتی را باز کرد، چه مسیری را برای رشد ایران باز کرده است؟”[4]

پس اجتناب کرده اند این اظهارات، محسن هاشمی در نامه ای به فائزه تلویحا اظهار داشت کدام ممکن است نظام اسلامی طرفدار خواهرش است، حق داری قهر کنی، با این حال این بار عذرخواهی می کنی…!

محسن در نامه شخصی مدعی شده است: می‌دانم در سال‌های جدیدترین همراه خود ممکن است، خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندتان بدرفتاری شده است کدام ممکن است بالقوه است ممکن است را {به سمت} افراط‌گرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انحراف اجتناب کرده اند پوشش میانه‌روی پدرتان سوق دهد، با این حال این دلیلی برای امیدواری به رئیس جمهور خارجی… را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفس استقلال می کشد!» پس صمیمانه اجتناب کرده اند ممکن است آرزو می کنم کدام ممکن است سخنان شخصی را تصحیح کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بابت این مورد ابراز پشیمانی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تخریب پدر توسط حسابرسان خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تندروهای خانه جلوگیری کنید.»

محسن هاشمی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند نامه خطاب به خواهرش نوشت: چهارمین سالگرد درگذشت پدرم نگذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس به جفای او اضافه شد.[5]

فیضه هاشمی به بدترین تعیین کنید بالقوه پاسخ این است برادرش را داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به محسن اظهار داشت: اجتناب کرده اند پیام محسن راضی شدم، خیالم را دستی کرد. من می خواهم صدها چنین چیزی را درخواست شده است ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مقدماتی کار او نبود. من می خواهم به او حق می دهم از او بلند مدت ای را برای شخصی ترسیم کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جستجوی تعمیر سبدها است.»[6]

را انتخاب کنید و انتخاب کنید فائزه هاشمی پیش اجتناب کرده اند این در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرآنلاین آموزش داده شده است بود: محسن محافظه کارترین ما هر دو به قول خودش عاقل ترین است. او واقعاً تمایل دارد ما را مدیریت تدریجی.

با این حال همراه خود ملاحظه به اظهارات جدیدترین فائزه الهاشمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکوت خانوار در قبال این اعلام کردن، به نظر می رسد مانند است خانوار آل هاشمی باقی مانده است انتخاب نگرفته اند کدام ممکن است خواه یا نه می خواهند در نظام اسلامی بمانند هر دو خیر. مقامات به زبان کنونی خاص می تدریجی کدام ممکن است بهتر از تأمین خورده شدن رسانه های متخاصم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاه این حواشی همراه با تامین خوراک رسانه ای به دشمن در جهان دیپلماسی {کمک می کند}.

[1].

[2]. entekhab.ir/0017xc

[3].

[4].

[5].

[6].