خبر مهم سخنگوی مقامات اجتناب کرده اند محکومیت نمایندگی فرانسوی به صنوبر غرامت به ایران


علی بهادری جهرمی در توییتی نوشت:

جیب دادگاه در سراسر جهان داوری ادعای ۲۷ میلیون دلاری نمایندگی سوخت فرانسه را رد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نمایندگی را به صنوبر ۱.۵ میلیون دلار به ایران محکوم کرد.

وی افزود: «تعقیب قضایی عالی وکیل ایرانی برای دستیابی در داوری {در این} پرونده، لزوم آسانسور عملکرد گروه حقوقی بومی در مراجع بین‌المللی برای اجرای حقوق افراد ایران را نماد می‌دهد».

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر