خلیج مکران {به دلیل} بدتر کردن ورزش های پایین ساختی / حدس و گمان جدید کسب اطلاعات در مورد دلیل برای شیوع زلزله


همراه خود ملاحظه به دندان های ما دکتر محمد هادی جاریونی، استادیار پژوهشگاه سراسری اقیانوس شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم جوی در ترکیبی خبرنگاران همراه خود ردیابی به تخلیه فیلمی اجتناب کرده اند پدیده پایین گلف در قلمرو مکران در دریای عمان گفت: این پدیده توریستی محسوب تبدیل می شود. پدیده

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است چگونه تجهیزات گلف های گلف {در این} قلمرو تحمیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه عواملی ناشی اجتناب کرده اند ، دلیل داد: گلف فروشی ها {در سراسر} دنیا اجتناب کرده اند جمله دریای خزر ظریف شده است. با این حال آنچه خلیج‌های مکران را متمایز می‌تنبل اینجا است کدام ممکن است خلیج‌های مناطق دریایی خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم‌عمق قلمرو مکران همراه خود گازهای هیدروکربنی 1 در کنار است کدام ممکن است به طور گسترده بنزین متان است، با این حال خلیج‌های دریای خزر همراه خود تخلیه مقداری متان. را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر گازهای هیدروکربنی

گرایونی همراه خود ردیابی به پایین گلف در قلمرو آبی باکو کدام ممکن است همراه خود انفجار در کنار بود، اظهار داشت: پایین های گلف نتیجه ورزش های پایین ساختی {در این} قلمرو است. ورزش پایین ساختی، ورزش ناشی اجتناب کرده اند حرکت صفحات پایین شناسی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قلمرو مکران پایین شناسان این قلمرو را قلمرو «فررانش» می نامند.

یکی اجتناب کرده اند اعضای هیئت آموزشی پژوهشگاه سراسری اقیانوس شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم جوی قلمرو فرورانش را قلمرو ای توضیح دادن کرد کدام ممکن است در آن عالی صفحه پایین شناسی همراه خود سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت تدریجی حدود 3 به همان اندازه 4 سانتی متر در سال در زیر صفحه عکس در قلمرو مکران اعتصاب می کند.

گریونی افزود: سوئیچ اجتناب کرده اند عالی صفحه پایین شناسی به صفحه تولید دیگری باعث تحمیل زلزله تبدیل می شود.

وی خاطرنشان کرد: همراه خود جابجایی عالی صفحه به زیر صفحه تولید دیگری، فشارها وارد رسوبات تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این فشار ها در رسوبات تحمیل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تبدیل می شود کدام ممکن است سیالات داخل رسوبات عملکرد شخصی را ایفا کنند.

این پایین شناس این پدیده را به فشردن پرتقال تشبیه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود افزایش فشار، منافذ و پوست آن توقف می خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب پرتقال خارج تبدیل می شود. این اتفاقی است کدام ممکن است در قلمرو مکران می افتد.

وی افزود: حادثه گلف بازان کدام ممکن است اخیرا توسط دوربین ها در قلمرو مکران گزارش شد، همزمان همراه خود بدتر کردن پدیده شناسایی شده است گلف بازان روی پایین، پرتاب رسوبات گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید لای را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدتر کردن پایین لرزه بود.

به آگاه یکی اجتناب کرده اند محققین اداره سراسری اقیانوسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوی، این 2 پایین گلف علیرغم دوری اجتناب کرده اند یکدیگر، اجتناب کرده اند تذکر پایین ساختی به هم متصل هستند.

زلزله در استان هرمزگان

استادیار پژوهشگاه سراسری اقیانوس شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم جوی همراه خود ردیابی به بدتر کردن پایین لرزه در هرمزگان اظهار داشت: الگوی بارز بدتر کردن زلزله در هرمزگان زلزله 6 ریشتری کوخرود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس لرزه های کدام ممکن است خوشبختانه خسارت چندانی در پی نداشته است. ”

وی افزود: چرا ورزش های پایین ساختی {در این} قلمرو مرتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت پایین های گلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین لرزه رخ می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه انسان دانش زیادی {در این} زمینه ندارد، از فشارهای پایین ساختی کدام ممکن است در موجود در رسوبات هر دو داخل سنگ ها ترکیبی تبدیل می شود آغاز به جدا شدن می تنبل. این فشارها در یک واحد محل قرارگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان خاص، این پدیده ناشناخته است، این دلیل است است کدام ممکن است انسان {نمی تواند} زلزله را پیش سوراخ بینی تنبل.

حدس و گمان ای جدید برای علل زلزله

وی افزود: در تعدادی از سال قبلی به 1 موضوع جهانی کدام ممکن است می‌توانست پاسخ این پرس و جو باشد، پرداخته شده است؛ این دلیل است این زلزله‌ها رخ می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار‌ها آغاز به مقدمه کرده است.

وی افزود: محققان {در این} زمینه احتمال داده اند کدام ممکن است “سرعت تلنگر پایین به در اطراف شخصی” یکی اجتناب کرده اند عناصر کارآمد در شیوع زلزله باشد.

یکی اجتناب کرده اند دانشگاهیان اظهار داشت: بر مقدمه این حدس و گمان، پایین همراه خود سرعت مشخصی می چرخد ​​را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه روز را تصمیم گیری می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دهه های فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی در سال های فعلی، محققان از نزدیک مراقب اندازه ساعت شب بوده اند. کالج. موسسه سراسری اقیانوس شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم جوی روز را محاسبه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبصره کرد کدام ممکن است روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت شب در کل زمان عالی صدم ثانیه اصلاح می تنبل. متعاقباً می توان تخمین زد کدام ممکن است سرعت تلنگر پایین به در اطراف شخصی اصلاح می تنبل.

وی افزود: تلنگر پایین به در اطراف شخصی نیروی گریز اجتناب کرده اند وسط تحمیل می تنبل کدام ممکن است همراه خود نیروی گرانش مقابله می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی تلنگر باعث اصلاح در نیروی گریز اجتناب کرده اند وسط تبدیل می شود. متعاقباً، این امر به بیشتر احتمال دارد باعث جابجایی فشار هایی تبدیل می شود کدام ممکن است در رسوبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگ ها جمع شده شدند. رها شدن این فشار ها در برخی عوامل به صورت گلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی جاها به صورت زلزله نمود پیدا می تنبل.

به 1 پرس و جو اساسی پاسخ دهید

استادیار موسسه سراسری علوم اقیانوسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه افزایش ورزش های پایین ساختی جای اولویت دارد، اظهار داشت: پاسخ قطعی برای این پرس و جو {وجود ندارد}، از ناشناخته های زیادی {در این} زمینه موجود است.

وی خاطرنشان کرد: همراه خود این جاری آنچه {در این} زمینه می توان اظهار داشت اینجا است کدام ممکن است شیوع خلیج ها در یک واحد قلمرو باعث تخلیه فشارهای جمع شده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا به نوبه شخصی احتمال شیوع زلزله را کاهش می دهد.

وی تاکید کرد: “با این حال اظهار تذکر {در این} مورد سخت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخواهیم شد به طور برداشتن با توجه به آن صحبت کنیم.”

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر