خواه یا نه می توان {رتبه بندی} مدرسین را به همان اندازه هفته معلم رساند؟به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، قاسم احمدی لشقایی همراه خود ردیابی به اینکه آیین نامه نظام {رتبه بندی} مدرسین فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید از واقعی نوشته تبدیل می شود، افزود: را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش کدام ممکن است در ردیف اول قرار دارد، آن را برای تصور مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاستی ها برگزار کردیم.

اصولاً بیاموزید:

اجرای قالب طبقه بندی مدرسین سریع

وی اظهار داشت: در امتحان شده هستیم به همان اندازه روز یکشنبه همراه خود حضور گروه این سیستم، بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور استخدامی به اتمام برسانیم، از موظفیم فینال پیش نویس را به همان اندازه 23 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 24 فروردین ماه جاری به هیأت وزیران تقدیم کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب کنیم. طبق قوانین».

وی افزود: به محض ابلاغ به کمیته های بازنگری وسط، فرمان، شهرستان، ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادارات آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش نسبت به dishing out مدرسین بر ایده 5 شاخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید رتبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور تصمیم مدرسین بر ایده آن اقدام می کنند.

احمدی لاشکی شکسته نشده داد: آنچه قانونگذار اجتناب کرده اند 30 شهریور 1400 گفتن کرده، اجباری الاجرا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمان مشمول آن می تواند، به همین دلیل اجتناب کرده اند تذکر دستمزد جای اولویت نیست.

وی مهمترین نکته در نظام {رتبه بندی} مدرسین را ارتقای جایگاه، منزلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید منزلت مدرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این استاندارد آموزشی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اعمال نظام {رتبه بندی} مدرسین در مدرسه 554065 اجتناب کرده اند 9 اساس الزامی است. بودجه حاضر شده است.

وی تصریح کرد: امیدواریم به آنچه قانونگذار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سند تغییر بنیادین کدام ممکن است در سال 1390 توسط شورای برتر زیبایی شناختی تدوین شد بازو پیدا کنیم به همان اندازه مدرسین به جایگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید منزلتی بهتر اجتناب کرده اند قبلی برسند.

معاون حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور مجلس وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش تایید کرد: امیدواریم در مونتاژ مناسب هیات رئیسه قالب ساماندهی مدرسین برای اجرا به تصویب برسد به همان اندازه بتوانیم این تعطیلی را در اختیار مدرسین قرار دهیم. هفته خوشحال از.” معلم.”

انتهای پیام/