خواه یا نه همراه خود تب گوجه فرنگی می خوابید؟


به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، قيمت گوجه فرنگي در مغازه هاي تهران طي تعدادی از روز قبل از این به 25 به همان اندازه 27 هزار گوجه در هر كيلوگرم رسيد. مغازه داران دلیل برای افزایش قیمت را کاهش در دسترس بودن گوجه فرنگی دسترس در بازار مرکزی میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره بار عنوان کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس اتحادیه بارفروشان مشکلات رانندگان وانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش رغبت برای بدست آوردن محصولات کشاورزی را دلیل برای آن دانست.

وی علاوه بر این خاطرنشان کرد: در شرایط دوره ای حدود 2 به همان اندازه 3 هزار تن گوجه فرنگی وارد میادین میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره بار تبدیل می شود کدام ممکن است این کمیت در تعدادی از روز قبل از این کاهش چشمگیری داشته است.

با این حال دیروز رئیس سندیکای خرده فروشان بار ادعا کرد کدام ممکن است همراه خود رایزنی همراه خود بخش شخصی (با بیرون دخالت مقامات) همراه خود کشاورزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگان وانت، اجتناب کرده اند صبح روز پنجشنبه انواع کافی به 30 استان ملت اعزام شده است، رانندگان وانت هماهنگی کردند. افزایش 10 درصدی دستمزدها، بزرگراه ها بازگشته بودند، کدام ممکن است فشار قیمت را دسترس در بازار بی نظیر سبزیجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه مدیریت کرد.

اکنون بر ایده مشاهدات میدانی برخی اجتناب کرده اند مغازه های تهران، به نظر می رسد مانند است تب افزایش قیمت گوجه فرنگی خوابیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر اوقات فروش ها گوجه فرنگی را کیلویی 18 به همان اندازه 25 هزار تومان می فروشند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر