خوب درخت تجسم متفاوت شده است


کمتر اجتناب کرده اند 24 ساعت اجتناب کرده اند برداشتن خوب نخل در ساحل بیابانی روستای دیراک نگذشته بود کدام ممکن است همراه خود کمک ساکنان بومی، نخل عکس در مقابل آن کاشته شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، افراد روستای دیرک در جنوب سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان در 170 کیلومتری چابهار در حال حاضر (پنجشنبه) شاهد برداشتن درخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر معروف گردشگری شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا مسئولان مربوطه بودند. نماد داد کدام ممکن است خاص نیست کدام ممکن است برخی اختراع کرده اند، با این حال متفاوت عکس برای نخل ادعا شده است.

این در حالی است کدام ممکن است فینال اطلاعات اجتناب کرده اند قلمرو آزاد چابهار حاکی اجتناب کرده اند تعویض نخل ها اجتناب کرده اند ساعتی پیش همراه خود کمک افراد بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان همراه با مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستداران شخصیت است.

در اطلاعیه اولین مسئولان قلمرو آزاد چابهار تایید شد کدام ممکن است هدف افرادی که این کار را انجام داده اند خراب کردن به گردشگری {در این} بخش {بوده است}، جایی کدام ممکن است افزایش کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال برای افراد رخ داده است است.