خوب کشتی باری حامل 750 تن گازوئیل در آب های تونس غرق شد


را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرگزاری تونس وات به نقل اجتناب کرده اند سخنگوی جیب دادگاه قابوس در جنوب شرقی تونس گزارش داد کدام ممکن است این کشتی باری درست در این لحظه (شنبه) در آب های تونس {به دلیل} بدی آب و هوای محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلاطم اقیانوس غرق شد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، وی همراه خود دقیق اینکه بنزین حامل این کشتی باری باقی مانده است در اقیانوس لمس کردن نیامده است، ذکر شد: کمیته اضطرار تونس طی ساعات بلند مدت برای انتخاب گیری دانستن درباره علل آلودگی تشکیل مونتاژ می دهد.

به گزارش خبرگزاری تونس، این کشتی باری همراه خود پرچم گینه استوایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 750 تن گازوئیل اجتناب کرده اند بندر دمیتا مصر حرکت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عازم مالت بود.

{به دلیل} بدی آب و هوای محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبوه اقیانوس، کشتی باری اجتناب کرده اند افسران تونس خواست به همان اندازه اجازه دریافت پذیرش در آب های قلمرو ای را کدام ممکن است حدود هفت کیلومتری ساحل خلیج گابس لنگر انداخته بود، کنند، با این حال آب اقیانوس وارد موتورخانه تبدیل می شود. . کشتی نشت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرق شد.

خوب تأمین مناسب در بندر تجاری گابس به خبرنگار ذکر شد کدام ممکن است خدمه کشتی باری متشکل اجتناب کرده اند هفت نفر اجتناب کرده اند سه ملیت مختلف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند افسران تونس خواست کدام ممکن است همه آنها را اجتناب کرده اند عرشه کشتی کدام ممکن است کشف نشده خطر غرق شدن هستند، تخلیه کنند. وات ذکر شد این کشتی هیچ ارتباطی همراه خود بندر ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام خدمه نجات یافته آن شرکت ها مورد نیاز را بدست آمده کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بندر گابس خرس معامله با هستند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر