خودروسازان بیش اجتناب کرده اند ساخت شخصی فروختند


به گزارش ایسنا، تجزیه و تحلیل صورت های پولی گفتن شده توسط ایران خودرو، سایپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارس خودرو (شناخته شده به عنوان زیرمجموعه سایپا) گروه بورس آرم می دهد کدام ممکن است در سال 1400 مجموع ساخت خودرو در ملت به 900 هزار خودرو نرسیده است. موارد این در حالی است کدام ممکن است طی سال 1399 کمیت ساخت همراه خود 900 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 714 تجهیزات (با بیرون احتساب ساخت در پارس خودرو) بسته شد. این بدان معنی است کدام ممکن است خودروسازان در سال های فعلی به جای آن نزدیک کردن به شعارهای افزایش، جهش، افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند ساخت، ناموفق شدند.

ساخت خودرو در سال 1400 به 900 هزار تجهیزات نرسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به سال 1399 4 سهم کاهش داشت. این در حالی است کدام ممکن است طی سال 1399 ساخت خودرو همراه خود انبساط 4 درصدی نسبت به سال در گذشته (1398) اجتناب کرده اند مرز 900.5 هزار تجهیزات تحویل داد. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری خواستن بازار بیش اجتناب کرده اند عالی میلیون تومان برآورد شده است، ساخت خودرو در سال 1400 نسبت به سال 1399 در حالی کدام ممکن است 4.07 سهم کاهش داشته است کدام ممکن است در سال 1399 نسبت به سال 1398 همراه خود انبساط 4.33 در کنار {بوده است}.

در مجموع سال قبلی 865 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 482 تجهیزات خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید 878 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 276 تجهیزات خودرو فاکتور شده است. این در حالی است کدام ممکن است تقاضای بازار بیش اجتناب کرده اند عالی میلیون تجهیزات برآورد شده است. عدم تطابق تهیه همراه خود خواستن بازار در نتیجه مشکلاتی شد کدام ممکن است سال ها دسترس در بازار خودرو وجود داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال به سال تحریک دسترس در بازار خودرو اصولاً شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکاف قیمت تاسیسات تولیدی همراه خود بازار آزاد اصولاً شد.

{در این} اوضاع مات صنعت خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار آن کدام ممکن است 9 خریدار، 9 خودروساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجیره تامین آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان را راضی نمی کرد، ساده دلالانی کدام ممکن است به فرآیند های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی بی اثر قیمت کاهش یافته می کردند، قرعه کشی تعیین کنید گرفت. اطمینان حاصل شود که تهیه خودرو به مشتریان دقیق ، درآمد خواهید برد.

چون آن است آموزش داده شده است شد، اگرچه خودروسازان وعده افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه در نیمه دوم سال را داده بودند کدام ممکن است این نیز شرط موافقت همراه خود اصلاح قیمت بود، با این حال در مجموع، ایران خودرو، سایپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارس خودرو تنها 865 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 482 تجهیزات خودرو در ملت ساخت کردند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید 878276 تجهیزات فروخته شد.

نمایندگی ایران خودرو 451111 تجهیزات ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 452057 تجهیزات فروخته است.

در مجموع سال قبلی 451 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 111 تجهیزات خودرو در گروه اقتصادی ایران خودرو ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 452 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 57 تجهیزات در بازار صورتحساب شده است.

اجتناب کرده اند مجموع محصولات گروه اقتصادی ایران خودرو، در مدت مذکور، 297 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 817 تجهیزات اجتناب کرده اند محصولات خانوار پژو (با بیرون احتساب پژو 2008) ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 300 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 198 تجهیزات اجتناب کرده اند این خودرو به کالا رسیده است. علاوه بر این 103 تجهیزات پژو 2008 ساخت کرد کدام ممکن است همه آنها 103 تجهیزات فروخت.

نمایندگی ایران خودرو در سال 1400 50 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 95 تجهیزات اجتناب کرده اند محصولات خانوار سمند ساخت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 50 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 367 تجهیزات اجتناب کرده اند این محصولات را به کالا رساند.

{در این} مدت 50 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 257 واحد دینا، 35 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 630 واحد RNA و هشت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 541 واحد تارا به همین ترتیب برای ادغام کردن 55 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 791 واحد دینا، 28 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 380 واحد RNA را انتخاب کنید و انتخاب کنید 8395 واحد تارا ساخت شد.

نمایندگی ایران خودرو در مدت عالی سال 1400، 8647 هایما را انتخاب کنید و انتخاب کنید 103 تجهیزات پژو 2008 را به صورت مونتاژی ساخت کرد کدام ممکن است به همین ترتیب 8815 تجهیزات هایما را انتخاب کنید و انتخاب کنید 103 تجهیزات پژو 2008 به کالا رساند.

اجتناب کرده اند محصولات مونتاژ زودتر این گروه اقتصادی، سه تجهیزات تندر (L90) را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 تجهیزات دانگ فنگ در آمار کالا این گروه اجتناب کرده اند خودروها طی سال 1400 به پرونده رسیده است.

وانت های آریسان همراه خود ساخت مجدد اجتناب کرده اند آذرماه به سبد محصولات این گروه اقتصادی بازگشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مدت (اجتناب کرده اند آذر به همان اندازه نوک سال) 21 تجهیزات ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه تجهیزات به کالا رسید. در واقع سه وانت آریسان به حاضر گذاشته شده متعلق به وانت های آریسان است کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند سال 1400 ساخت شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند گروه رشد نیافته آریسان هستند.

این در حالی است کدام ممکن است مدیرعامل سابق گروه اقتصادی ایران خودرو وعده ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه 5000 تجهیزات وانت آریسان 1400 به همان اندازه نوک سال را داده بود کدام ممکن است این وعده محقق نشده است.

سایپا 304 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 533 تجهیزات ساخت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 310 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 208 تجهیزات فروخت

در سال قبلی 304 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 533 تجهیزات خودرو در گروه خودروسازی سایپا ساخت شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع 23 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 279 سهم وانت سایپا، 260 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 258 سهم خانوار تایبا، 130 سهم آریو S300 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 20 هزار تجهیزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید 866 تجهیزات خودرو شاهین.

گروه خودروسازی سایپا {به دلیل} توقف ساخت محصولات خانوار پراید تنها وانت پراید (سایپا 151) را در محصولات خانوار پراید ساخت می تنبل کدام ممکن است طی سال 1400 انواع 24474 تجهیزات اجتناب کرده اند این محصول را به صورت صورتحساب به کالا رساند کدام ممکن است در واقع 142 تجهیزات اجتناب کرده اند محصولات تولیدی به مشتریان عرضه گرفت. اواخر سال 1400 در گذشته اجتناب کرده اند توقف ساخت پراید.

علاوه بر این صورتهای پولی اجتناب کرده اند ابتدای سال 1400 به همان اندازه نوک آن برای 263 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 265 تجهیزات اجتناب کرده اند محصولات خانوار طیبا را انتخاب کنید و انتخاب کنید 21 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 957 واحد اجتناب کرده اند نمایندگی شاهین پرونده شد.

این خودروساز علاوه بر این شش آریو، 362 چانگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 سراتو (مونتاژ در گذشته اجتناب کرده اند سال 1400) را در آمار کالا شخصی در سال قبلی پرونده کرده است.

به این انجمن طبق آمار گروه خودروسازی سایپا در مجموع برای 310 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 208 خودرو صورتحساب کالا صادر کرده است.

پارس خودرو 109838 تجهیزات ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 116014 تجهیزات فروخته است

در پارس خودرو شناخته شده به عنوان زیرمجموعه گروه سایپا در سال قبلی مجموعا 109 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 838 تجهیزات خودرو ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 116 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 14 تجهیزات در بازار صورتحساب شده است.

اجتناب کرده اند بین انواع خودروهای تولیدی پارس خودرو {در این} مدت، سهم محصولات گروه Q200 58 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 440 تجهیزات بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا 64 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 52 دستگاهی به تماس گرفتن آن پرونده شده است.

در یک واحد سال، 1400، 18، 192 تجهیزات اجتناب کرده اند گروه S200 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 32،612 تجهیزات فست استاندارد ساخت شد. {در این} مدت به همین ترتیب 18192 واحد اجتناب کرده اند خانوار محصولات S200 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 32612 واحد Quick استاندارد فاکتورهای پولی پرونده شد.

پارس خودرو علاوه بر این در گزارش انجام سال 1400 شخصی ساخت 594 تجهیزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا 1154 تجهیزات برلیانس را به پرونده رسانده است.این خودروساز زیرمجموعه سایپا در آمار کالا سال قبلی 2 وانت مجلل را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 وانت خانوار رنو ساخت در گذشته اجتناب کرده اند سال 1400 دارد.

مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است بر روی متعدد اجتناب کرده اند محصولات، آمار کالا بیش اجتناب کرده اند ساخت پرونده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروسازان بیش اجتناب کرده اند عالی عدد اجتناب کرده اند این محصول را فروخته اند. این امر {به دلیل} پایان دادن ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریابی خودرو در گذشته اجتناب کرده اند سال 1400 است کدام ممکن است در سال جاری پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد شد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر