خودروی ۱۵۰ میلیونی در هاله ای اجتناب کرده اند پارادوکس/ ساخت خودروی بودجه ممکن تبدیل می شود؟


خراسان نوشت: در عین جاری برخی گزارش‌ها نماد می‌دهد بردن پراید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبود خودروی خانه بودجه قیمت باعث شده بخش کم درآمد محله توان کسب خودرو را نداشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمان می‌رود این موضوع بر قیمت سایر خودروهای خانه نیز تأثیر گذاشته باشد. بعد از همه در روزهای فعلی سرپرست محل کار صنایع خودروی وزارت صنعت، اجتناب کرده اند طراحی منصفانه پلتفرم مشترک خانه بین نمایندگی‌های سایپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران خودرو همراه خود هدایت وزارت صمت برای ساخت خودروهای بودجه کدام ممکن است ۱۵۰ میلیون تومان قیمت می تواند داشته باشد، خبر داد. طبق وعده‌های داده شده پیش فرض 4 محصول این پلتفرم در نیمه نخست سال ۱۴۰۲به بازار بیاید.

۴ خودرو متفاوت پراید

آن طور کدام ممکن است عبدا… توکلی‌لاریجانی، سرپرست محل کار صنایع خودروی وزارت صمت خبر داده همراه خود هدایت وزارت صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری سایپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران خودرو طراحی پلتفرم مشترکی در جاری انجام است کدام ممکن است می‌توان محصولاتی را بر مبنای آن ساخت کرد کدام ممکن است مطابق همراه خود توانایی کسب بخش زیادی اجتناب کرده اند محله باشد. به گزارش همشهری وب مبتنی بر، او همراه خود خاص این کدام ممکن است محصولات این پلتفرم مشترک، به همان اندازه نیمه نخست سال ۱۴۰۲ به بازار می‌آید، افزود: «طبق محاسبات {انجام شده} پیش فرض کف دست‌کم ۴خودروی مختلف روی این پلتفرم مشترک در نمایندگی‌های خودروساز خانه ساخت شود کدام ممکن است معمول قیمت آن رقمی بین ۱۵۰تا ۲۰۰میلیون تومان هر دو برابر ۵ به همان اندازه ۶هزار دلار است.» توکلی‌لاریجانی همراه خود خاص این کدام ممکن است تاکنون هیچ خودرویی نتوانسته در بخش قیمت، متفاوت پراید شود، {تأکید کرد}: «یکی اجتناب کرده اند موضوعات مهم در ساخت خودروهای خانه تیراژ ساخت است، به‌ طوری کدام ممکن است اگر تیراژ ساخت اجتناب کرده اند منصفانه محدوده زیرین‌تر باشد ساخت آن خودرو، صرفه مالی ندارد، بر همین ایده پیش فرض روی پلتفرم مالی در جاری طراحی، سالانه ۳۰۰هزار تجهیزات خودرو ساخت شود به همان اندازه هم صرفه مالی داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم راهی پیدا کند اجتناب کرده اند تذکر قیمت متفاوت پراید شود.»

کدام خودروساز خودروی بودجه ساخت می‌تنبل؟

طبق خبرها همراه خود طراحی این پلتفرم هریک اجتناب کرده اند 2 نمایندگی غول پیکر خودروساز خانه می‌توانند محصول خاص شخصی را کبریت همراه خود شرایط بازار همراه خود آپشن‌های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری کبریت همراه خود استانداردهای ۸۵گانه ساخت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن بازار را به ‌خودروهای بودجه ‌قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌روز کدام ممکن است هم‌اکنون حلقه مفقوده بازار است، تعمیر کنند. به‌ مشاوره او این پلتفرم به ‌گونه‌ای طراحی می تواند کدام ممکن است راهی پیدا کند در مسیر درست ساخت خودروهای برقی نیز استفاده شود.

ساخت خودرو همراه خود قیمت بودجه ممکن می‌شود؟

اجتناب کرده اند آن جایی کدام ممکن است وعده‌های وزیر صمت در خصوص خودرو پیش اجتناب کرده اند این محقق نشده متعدد به وعده ساخت خودروی بودجه قیمت هم نامشخص هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را وعده‌ای نتیجه گیری نیافتنی می‌دانند. بعد از همه برخی شواهد هم نماد می‌دهد کدام ممکن است نتیجه گیری این وعده کف دست نیافتنی است. ۵ اردیبهشت دبیر صفحه بحث سازندگان عناصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه‌های خودرو به ایرنا مشاوره: «ادامه دارد جزئیاتی اجتناب کرده اند خودروی مالی سبک تذکر خودروسازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئوس مطالب آن به قطعه‌سازان کشتی نشده است.» مازیار بیگلو در عین جاری تصریح ‌کرد: «اجتناب کرده اند جدا گذاشته شدن خودروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلتفرم‌های عجیب و غریب استقبال می‌کنیم، با این حال این کدام ممکن است متفاوت این خودروها چه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه مشخصات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمتی دارند، ادامه دارد خاص نیست.» علاوه بر این امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو به خرید و فروش ‌نیوز ذکر شد: « مونتاژ منصفانه پلتفرم قابل انجام است باعث معامله خودروها شود با این حال محلی بودن هر دو نبودن مونتاژ پلتفرم لزوما باعث معامله نیست. در برخی زمینه‌ها قیمت تمام شده موارد بهتر اجتناب کرده اند قیمت کالاهای خارجی می‌شود.» این کارشناس صنعت خودرو دلیل داد: «معامله خودروها به ۱۵۰ میلیون تومان قابل انجام است، با این حال به شرط این کدام ممکن است خودروی تیبا هر دو پراید باکلاس ساخت شود. با این حال این کدام ممکن است استانداردهای باکلاس خودروسازی {در این} خودروها لحاظ شود، نیازمند تامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمل تا حد زیادی است.»

این نکته را هم نباید فراموش کرد کدام ممکن است هم اکنون مالی‌ترین خودروی تولیدی اتحادیه اروپا کف دست ‌کم ۱۰ هزار دلار قیمت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن جایی کدام ممکن است روز قبل رئیس گروه معمول ایران مشاوره خودروهایی کدام ممکن است نمی‌توانند استانداردهای ۸۵ گانه را پاس کنند به طور حتم اجتناب کرده اند کلاس خارج می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید خودروهای مطابق همراه خود استانداردهای روز دنیا متفاوت آن شوند به تذکر می‌رسد مونتاژ خودروی ۱۵۰ میلیون تومانی در نیمه نخست ۱۴۰۲ در اطراف اجتناب کرده اند پیش بینی است.

وعده‌های محقق نشده فاطمی امین

در شهریور ۱۴۰۰، هنگامی کدام ممکن است فاطمی امین شناخته شده به عنوان وزیر پیشنهادی راه اندازی شد شد در مجلس ذکر شد: «در بخش خودرو منصفانه این سیستم شش ماهه گذاشته ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اختیار همه قرار گرفته است. منصفانه این سیستم 2 ساله گذاشته ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ان شاءا… همراه خود اجرای این این سیستم ۲ ساله به همان اندازه ۳ هر دو ۴ سال تولید دیگری صنعت خودرو، خوشحال از سراسری {خواهد بود}. در بخش خودرو ضرر فنی نداریم مشکلات ما 2 موضوع است. منصفانه تهاجمی نبودن این صنعت، دوم ساخت زیرین کدام ممکن است حدود ۴۰ هر دو ۱۰۰ هزار ساخت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هیچ کس} کار مالی نمی‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت‌های آن تامین نمی‌شود. این موضوع ساخت ۳ میلیون خودروی به هم پیوسته است، اگر بخواهیم معامله بدهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش استاندارد باید قیمت تمام شده ساخت خودرو را زیرین بیاوریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت‌ها را کاهش دهیم. اصلاح ساختارهای مدیریتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی اجتناب کرده اند میل‌هاست، مقامات نباید بنگاه داری تنبل. اگر وزیر صنعت بشوم اصلا غیر مستقیم نیستم مدیرعامل‌های نمایندگی‌های خودروسازی را تصمیم گیری کنم. در یک واحد فاصله گذار آن‌ها را به سهامداران واگذار خواهم کرد. همین امسال سبد خودروهای تولیدی خوردن بنزین آن‌ها را به کمتر اجتناب کرده اند ۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر خواهیم رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۴۰۴ ان شاء ا… به ارتفاع صنعت خودروسازی خواهیم رسید.» با این حال همراه خود تحویل داد زمان، 9 تنها خبری اجتناب کرده اند معامله‌ها دسترس در بازار خودرو نبود، اما علاوه بر این الگو افزایشی نیز بر بازار خودرو تحت سلطه شد به همان اندازه جایی کدام ممکن است وزیر صمت یک بار دیگر در اواخر سال قبلی در این سیستم ثریا اظهار کرد: «قیمت‌های خودرو دقیق نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه نوک سال بلند مدت باید ۱۵ سهم قیمت تمام شده زیرین بیاید.» وی علاوه بر این مشاوره بود: «سال بلند مدت هر چقدر تورم وجود داشته باشد خودرو 9 تنها بیش اجتناب کرده اند تورم واندازه تورم افزایش قیمت نخواهد داشت اما علاوه بر این ۱۵ سهم زیر تورم افزایش دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در برخی اجتناب کرده اند خودروها این افزایش قیمت، کمتر هم می‌شود.» وی وعده داده بود کدام ممکن است اجتناب کرده اند ابتدای امسال قرعه کشی خودروسازها بردن شود با این حال همچنان به قوت شخصی باقی است. بابک رحمانی سخنگوی گروه اقتصادی ایران خودرو نیز بردن قرعه کشی را همراه خود شرط را انتخاب کنید و انتخاب کنید شروط تا 6 ماه بلند مدت موکول کرده کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند این شرط‌ها افزایش تهیه ۷۵۰ هزار تجهیزات در سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن قیمت گذاری دستوری است.