خوزستانی‌ها از امشب دوباره منتظر گرد و خاک باشند


به گزارش فارس، براساس اعلام مدیریت بحران استان خوزستان این هشدار ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻮده ﮔﺮد و ﺧﺎک ﻋﺮاﻗﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﻤﻪ ﻏﺮﺑﯽ، ﻣﺮﮐﺰی و ﺳﭙﺲ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺎن  از اواﺧﺮ وﻗﺖ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۰ اردیبهشت تا ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۱ اردیبهشت ماه جاری مورد انتظار است.

کاهش دید افقی و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا، اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﮔﺮد و ﺧﺎک و اﺣﺘﻤـﺎل آﺳـﯿﺐ ﺑـﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴـﺎت ﺣﺴـﺎس ﺑـﻪ ﮔﺮد و خاک از جمله مخاطرات این پدیده عنوان شده است همچنین ﺧﻮدداری از ﺗﺮدد ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻨﻔﺴﯽ‌، اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﺨﻮرده، کودکان، اﺣﺘﯿﺎط در ﺗﺮدد ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی و اﺗﺨﺎذ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺴـﺌﻮلان مربوطه توصیه شده است.

دستور به ابلاغ هشدار مذکور به اعضای ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران و سایر دستگاههای مرتبط جهت اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم، تداوم آماده باش و انجام اقدامات موردنیاز جهت پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث احتمالی از دیگر موارد این هشدار است.

براساس این اخطاریه اقدامات لازم در قالب ۲۲بند از سوی مدیریت بحران به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است.