داستان دیوار کشی روی پل در بجنورد چیست؟


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بجنورد، طی 2 ماه قبلی خبر اصلاح کاربری پارک بجنورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر آن به حیاط پشتی بانوان در خبرگزاری فارس آشکار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده شد به همان اندازه این موضوع مورد نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل قرار گیرد. زوایای مختلف

برای این اصلاح کاربری، شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای شهر انتخاب گرفتند فراگیر پارک ساختمانی را حصارکشی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 90 سهم اجتناب کرده اند این پارک به پارک بانوان تغییر شد.

با این حال در امروز برخی رسانه ها ویدئوی کوتاهی همراه خود عنوان «پل پارک آفرینش بوگنورد همراه خود دیوار مردانه شد» آشکار کرده اند کدام ممکن است بر این مقدمه تکذیب تبدیل می شود.

چون آن است در فیلم بالا آرم داده شده است، پل پوست است با این حال به پارک روی کانال متصل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیری برای عابر پیاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماشین است کدام ممکن است همچنان در شبیه به وضعیت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد استفاده عموم قرار خواهد گرفت.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید پل قوسی کدام ممکن است در موجود در حیاط پشتی برای شکوه حیاط پشتی نوسازی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است هم در شبیه به وضعیت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

این حیاط پشتی همراه خود هدایت شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب شورای شهر بجنورد در جاری تغییر شدن به حیاط پشتی بانوان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ بخشی اجتناب کرده اند آن شنیده ها مردانه نیست.

حصار کانال متوقف شد

طی روزهای قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند ورود نمایندگی آب استان خراسان شمالی، سطوح فنس کشی پل کدام ممکن است خارج اجتناب کرده اند پارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مسیر درست حرکت کنید جریان سیلابی قرار داشت همراه خود اصل گروه بازرسی متوقف را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گیری شد. منتظر نشست هم اندیشی شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب جهان ای باشید.

به آگاه نمایندگی آب جهان ای، ممنوعیت این اداره اجتناب کرده اند به تصویر کشیدن پارتیشن ها محدود به دیوارهای سیلابی (دیوارهای شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوبی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کارهای دیوارسازی (دیوارهای شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غربی) در محدوده شهرداری است.

به دلیل کار غیر ماهر

اگرچه جمشید عین بیجی رئیس شورای شهر بجنورد اجتناب کرده اند ابتدا مدعی شد کدام ممکن است اصلاح کاربری انصافاً کارشناسی شده است، با این حال کم کم خاص شد کدام ممکن است سخنان محسن موسوی، تنها عضو شورای شهر کدام ممکن است به این ساختار رای جایگزین داده، مناسب {بوده است} (همین جا بیاموزید) را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی مضامین اولین هم نبود {در این} کار تسلط دارند مثلا در موضوعات فنی کدام ممکن است مقدمه هر کاری است تلاشی برای اخذ مجوز برای دیوار کشی فراگیر موضوع نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذا پیش بینی {می رود} کدام ممکن است در موضوعات بعد اجتماعی تخصص دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایی برای این اصلاح {وجود ندارد}.

افراد نیز اجتناب کرده اند نبود پارک کلی متنوع در غرب بجنورد گلایه دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این اصلاح کاربری گلایه دارند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر