درویش همراه خود استعفای یحیی گل محمدی مخالفت کرد


مدیرعامل تجهیزات گلف پرسپولیس همراه خود استعفای این معلم مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، یحیی گل محمدی پس اجتناب کرده اند جذب می کند تیمش مقابل استقلال اجتناب کرده اند سمت شخصی استعفا داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیام خداحافظی داد با این حال رضا درویش مدیرعامل تجهیزات گلف همراه خود این موضوع مخالفت کرد.

پس اجتناب کرده اند پیام گل محمدی درویش تلفنی به او ذکر شد کدام ممکن است استعفای او را نمی پذیرم با این حال سرمربی پرسپولیس همچنان می خواست کناره گیری تدریجی. با این حال درویش اجتناب کرده اند گل محمدی خواست {به دلیل} تعطیلی ورزش پرسپولیس تعدادی از روز مرخصی بگیرد به همان اندازه بعداً {در این} باره صحبت تدریجی.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر