در لحظه، فینال مهلت انواع موضوع دکتری تخصصی دانشکده آزاد


به گزارش خبرگزاری صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما، داوطلبان مجاز به انواع موضوع براساس کارنامه صادره اجتناب کرده اند سوی گروه سنجش آموزش ملت می‌توانند کبریت همراه خود مجموعه امتحانی شخصی کمتر از به همان اندازه ۸۰ موضوع/ محل را در دانشکده آزاد اسلامی انواع کنند. 

داوطلبان مورد نیاز است همراه خود برای مشاوره سامانه www.azmoon.org دفترچه راهنمای انواع موضوع را بدست آمده کنند. نامزدها فاصله دکتری تخصصی دانشکده آزاد اسلامی مورد نیاز است پس اجتناب کرده اند بررسی از محسوس دفترچه اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید درصورت دایر بودن موضوع/ خم شدن مورد تقاضای ایشان در دانشکده آزاد اسلامی اجتناب کرده اند طریق سامانه مذکور انواع موضوع کنند.

انواع موضوع فاصله دکتری تخصصی سال ۱۴۰۱ دانشکده آزاد اسلامی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۲۵ فروردین ماه تحریک کردن شده بود، به همان اندازه ۵ اردیبهشت یکپارچه داشت کدام ممکن است به همان اندازه نوک در لحظه تمدید شد.