در وسط اوکراین. خواه یا نه تایوان برای مبارزه همراه خود چین کنار هم قرار دادن تبدیل می شود؟


به گزارش رویترز، تایوان برای اولین بار جزوه ای آشکار کرد کدام ممکن است در آن راهنمایی هایی برای ساکنان با اشاره به نحوه حفاظت اجتناب کرده اند شخصی حاضر می کرد.

اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است غرب امتحان شده می‌تنبل بین فاجعه اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیتی کدام ممکن است تایوان در بلند مدت همراه خود آن مواجه احتمالاً خواهد بود، تشابهاتی تحمیل تنبل، این موضوع قابل تامل است.

بروشورهای تایوانی برای ادغام کردن نحوه یافتن سرپناه اجتناب کرده اند طریق این سیستم های تلفن، نحوه یافتن دارایی ها آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه ترتیب تجهیزات کمک های اولین است.

پکن پیش اجتناب کرده اند این توهم‌های میان اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایوان را رد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه است کدام ممکن است تایوان در همه زمان ها بخشی اجتناب کرده اند چین متحد بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده‌هایی برای اتحاد مجدد سرزمین بی نظیر به همان اندازه حد امکان به صورت مسالمت‌آمیز انجام می‌شود.

با این حال در مخالفت با اقدامات آمریکا برای هیجان انگیز جریان های جدایی طلب در تایوان، چین هشدار داده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند توسل به امکان ارتش تردید نخواهد کرد.

اکنون به نظر می رسد مانند است آمریکا به شومینه سوزی در اروپا بسنده نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یکپارچه رویارویی همراه خود پکن قصد دارد همراه خود یکپارچه دخالت در امور تایوان، قلمرو را به جدایی اجتناب کرده اند چین مجاب تنبل.