دستاوردهای {صلح آمیز} هسته بی نظیر جمهوری اسلامی سرمایه سراسری مردمان ایران است


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، علی رضا زاکانی شهردار تهران در صفحه خصوصی شخصی به رویداد روز سراسری فناوری هسته ای همراه خود تاکید بر اینکه فناوری هسته ای سرمایه سراسری مردمان ایران است، نوشت: دستاوردهای {صلح آمیز} اسلام جمهوری سرمایه سراسری مردمان ایران است.»

وی شکسته نشده داد: محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد این نکات خوب خواست مشترک نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه مردمان است. غربی ها به هیچ وجه {نمی توانند} این خواست تاریخی ملت عظیم ایران را تنظیم دهند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر