دستمزد بازنشستگان در سه دسته جداگانه افزایش یافت


به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، وزارت تعاون، کار و حمایت اجتماعی به گزارش روزنامه آرمان با عنوان «آقای وزیر! به تعهدات خود عمل کنید؛ بقیه را پیشنهاد دهید! اعلام کرد: موضوع تامین معیشت مستمری بگیران و ارائه خدمات مطلوب در چارچوب قوانین و تعهدات قانونی صندوق های بازنشستگی و پرداخت به موقع دستمزد ماهانه این عزیزان از مهمترین ماموریت ها و دغدغه های این وزارتخانه است. تعاونی ها، کار و حمایت اجتماعی و صندوق های بازنشستگی این وزارتخانه بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور است.

طبق ماده 111 قانون تامین اجتماعی، حداقل مستمری پرداختی به مشمولان مستمری کامل (شامل مستمری از کارافتادگی کلی، مستمری بازنشستگی و مستمری بازماندگان) نباید کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده باشد. توسط شورای عالی کار برای کارگران مشمول قانون کار باش همچنین بر اساس ماده 96 قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی موظف است مبلغ کلیه مستمری ها، ازکارافتادگی کلی و مستمری بازماندگان را با توجه به افزایش حداقل معیشت حداقل سالی یک بار افزایش دهد. تصویب هیأت وزیران افزایش ضریب .

مراحل قانونی تدوین پروپوزال سازمان تامین اجتماعی

مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی نحوه و میزان افزایش سالانه مستمری مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی را تعیین می کند. بر اساس مواد قانون تامین اجتماعی، پس از تعیین سالانه میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در شورای عالی کار، سازمان تامین اجتماعی با عنایت به مصوبه شورای عالی کار. شورای کار و نرخ تورم رسمی اعلام شده بر مبنای قانونی، افزایش سالانه مستمری ها را تدوین و از طریق وزارت تعاون، کار و حمایت اجتماعی از جمعیت برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می کند.

ارائه پیشنهادی برای افزایش حقوق بازنشستگی در سال جاری با مشارکت انجمن های بازنشستگان

پس از تعیین میزان افزایش سالانه حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون، شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفند ماه 1400 روند تدوین پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی را در خصوص میزان و نحوه افزایش مستمری مستمری بگیران آغاز کرد. و سایر مستمری بگیران در اولین روزهای بعد از نوروز و همکاری اعضای هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران آغاز شد. پس از جلسات متعدد کارشناسی، پیشنهاد هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در این خصوص در 7 اردیبهشت ماه سال جاری. به استناد مفاد مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی و با رعایت مفاد شورای عالی کار از طریق وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی تصویب و به هیات وزیران ارسال شد. سرانجام در 15 خرداد 1401 بر اساس مصوبه هیأت وزیران; دستورالعمل پرداخت و افزایش مستمری ها توسط سازمان تامین اجتماعی برای اجرا به شرح زیر به اطلاع سازمان تامین اجتماعی رسیده است:

جزئیات تصمیم دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان

مصوبه هیات وزیران مبنی بر افزایش مستمری مستمری بگیران و سایر اقشار مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی، افزایش مستمری سال جاری این گروه از مستمری بگیران را در سه دسته جداگانه در نظر گرفت و به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ کرد.

در دسته اول حداقل مستمری مستمری بگیران 57.4 درصد افزایش می یابد و به رقم حداقل پنج میلیون و 580 هزار تومان باز می گردد. در دسته دوم مستمری مستمری بگیرانی که مستمری ماهیانه آنها بیش از حداقل دستمزد بوده و پس از اعمال افزایش ده درصدی در سال جاری، مستمری آنها کمتر از ده میلیون تومان، مبلغ ثابتی معادل 650 هزار تومان به عنوان دستمزد معیشت آنها خواهد بود. حقوق بازنشستگی (تا سقف کل مستمری 10 میلیون تومان) اضافه می شود. مستمری دسته سوم برای افرادی که مستمری ماهیانه آنها بیش از ده میلیون تومان باشد ده درصد افزایش می یابد.

نگاهی به آمار تعداد مستمری بگیران و مشمولان بخش های مختلف آیین نامه دولتی بیاندازید.

لازم به ذکر است بر اساس آخرین آمار موجود از تعداد مستمری بگیران و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و پرداخت مستمری ماهانه آنان، تعداد کل حداقل و حداقل دریافت‌کنندگان (بر اساس سابقه پرداخت حق بیمه، درصد از کارافتادگی و…) ) که تحت تاثیر افزایش 57.4 درصدی قرار خواهند گرفت و مجموع حقوق ماهانه پرداختی به آنها (به مستمری بگیران و کل پرداختی در رابطه با از دست دادن نان آور خانه) به 5 میلیون و 580 هزار تومان، 2 میلیون و 268 هزار نفر می رسد که معادل 62 درصد از کل مستمری بگیران این سازمان است و حدود یک میلیون و 140 هزار نفر 10 درصد افزایش حقوق پایه به اضافه 650 هزار تومان و حدود 223 هزار مستمری بگیر و مستمری بگیر خواهند داشت. حدود 6 درصد از مجموع مستمری بگیران تحت پوشش این سازمان ده درصد افزایش می یابد. ضمناً مبالغ پرداختی به همه این افراد (حداقل دستمزد و سایر سطوح) با رعایت شرایط، حقوق خانوادگی و اولاد (به شرط داشتن دو فرزند به ارزش حدود 600 هزار تومان) پرداخت می شود.