دشمن اجتناب کرده اند واردات واکسن جلوگیری می کرد.


معاون اول مقامات سیزدهم در تشریح وضعیت ملت در ابتدای مقامات ابراهیم رئیسی همراه خود خاص اینکه دشمن اجتناب کرده اند واردات دیر یا زود واکسن جلوگیری کرد، دلیل داد:

به گزارش پایگاه خبری عدالت، محمد مخبر اظهار داشت: دشمنان اجتناب کرده اند خوب سو نمایندگی های ساخت واکسن را در ملت تحریم می کردند به همان اندازه از دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده اولین به بازو نیاورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری اجتناب کرده اند واردات واکسن جلوگیری می کردند. در شهر.”

آقای مخبر افزود: در امروز جمهوری اسلامی ایران یکی اجتناب کرده اند اولین ملت ها در مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بیماری عروق کرونر مرکز است.

خبرگزاری فارس نوشت:

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور همراه خود حضور در وزارت امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی، اجتناب کرده اند بخش های مختلف کل خزانه مقامات بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نزدیک در جریان ورزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های این موسسه پولی قرار گرفت.

بعدازظهر در امروز (شنبه) {در این} بازدید کدام ممکن است در فینال روز کاری سال 1400 را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فینال ساعات بقیه اجتناب کرده اند ورزش مناسب اجرایی سال جاری به پایان رسید، اجتناب کرده اند زحمات کارمندان ادارات مختلف خزانه داری کل ملت تقاضا شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقداماتی کدام ممکن است به طور قابل توجهی در روزهای پایانی سال اجتناب کرده اند آنها احترام می کنیم.

معاون اول رییس جمهوری علاوه بر این همراه خود ردیابی به اینکه این وزارتخانه پس اجتناب کرده اند این بازدید همراه خود حضور معاونان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران وزارت امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی یکی اجتناب کرده اند مهمترین تجهیزات های اجرایی برای اداره امور پولی ملت است، اظهار داشت: در صورت کار کردن این نهاد صحیح است، شاهد انبساط اقتصاد ملت خواهیم بود.

وی همراه خود یادآوری وضعیت ملت در زمان مقامات سیزدهم، اظهار داشت: در زمان تحریک کردن به کار مقامات، وضعیت خزانه خوشایند نبود، کمیت کالا نفت کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد حاصل اجتناب کرده اند کالا بود. خوشایند نیست. به مقامات حاضر نشده است.»

این مخبر افزود: ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی در برخی استان ها ناکافی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر بالای ناشی اجتناب کرده اند کرونا بودیم، در حالی کدام ممکن است دشمنان اجتناب کرده اند خوب سو نمایندگی های ساخت واکسن را در ملت تحریم کردند به همان اندازه نتوانند از دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نپخته تهیه کنند. چرخ دنده.” طرف مقابل نیز اجتناب کرده اند واردات واکسن به ملت جلوگیری کرد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: 8 میلیارد دلار فارکس برگزیده شده کل سال 1400 بوده کدام ممکن است تقریباً {همه آن} در ماه های اول سال ارزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات سیزدهم را همراه خود ضعیف دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت در آن نقطه مواجه کرده است. بود.

وی شکسته نشده داد: به لطف خداوند، حمایت‌های مقام معظم مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدابیر دردسرساز‌گیرانه رئیس‌جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اعضای مقامات، ظرف سه ماه توانستیم کالا نفت را به بیش اجتناب کرده اند خوب میلیون بشکه در روز برسانیم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند دارایی های مسدود شده را آزاد کنید.”

این مخبر افزود: در امروز جمهوری اسلامی ایران یکی اجتناب کرده اند بهتر از ملت ها در مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بیماری عروق کرونر مرکز است.

وی در شکسته نشده همراه خود خاص اینکه سال بلند مدت فوق العاده بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پربارتر {خواهد بود}، افزود: خوشبختانه سه قوه حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری همه جانبه دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فضل الهی این کشتی به ساحل ایمن خواهد رسید.

این مخبر بر لزوم اصلاح ساختار بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش وابستگی آن به درآمدهای نفتی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: درآمدهای حاصل اجتناب کرده اند کالا نفت باید صرف در ملت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده کنیم اجتناب کرده اند نپخته فروشی نفت جلوگیری کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به ملت منتقل کنیم. محصول را به زنجیره های زیرین تر برای بدست آوردن به قطعا ارزش آن را دارد افزوده اصولاً.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: مقامات ها مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاجران خوبی نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید متعلقات به مردمان واگذار شود به همان اندازه چرخه در ملت تحریک کردن شود.

وی افزود: درآمدهای مقامات حتی وقتی خوب ریال باشد باید اجتناب کرده اند طریق خزانه وارد چرخه مدیریتی مقامات شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل کار آن به زیبایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاف رئوس مطالب شود.

این مخبر بر ترتیب موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح نظام بانکی در ملت تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اصلاح نظام بانکی ملت باید در اصل کار وزارت امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم بتوانم نظام بانکی را افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح کنم. نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبلور مناسب بانکداری اسلامی در ملت باشید.»

معاون اول وزیر امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی همراه خود ردیابی به گزارش‌های وزیر امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی در خصوص این سیستم‌های توسط دست اجرا برای هوشمندسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیجیتال‌تر شدن عملیات، اظهار داشت: به همان اندازه روزی کدام ممکن است مقامات الکترونیک به طور مناسب اداره نشود، 9 اجتناب کرده اند فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 اجتناب کرده اند درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش‌ها جلوگیری نمی‌شود. به خوبی ترتیب شدند.

وی افزود: شفافیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور دیجیتال در همه تجهیزات های اجرایی حیاتی است، با این حال موقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثرگذاری آنها در وزارت امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی نسبت به سایر تجهیزات ها حیاتی تر است از ممکن است رضایت مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه هایی شبیه سایر تجهیزات ها را در پی داشته باشد. گروه.» مالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمرک کدام ممکن است موقعیت مهمی در اقتصاد ملت دارد.

مخبر در شکسته نشده به کارگیری مدیران جوان، توانمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلط شناخته شده به عنوان سیزدهمین مشخصه مقامات ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: بکارگیری مدیران جوان فرصتی برای اصلاح کاستی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمبودهای قبلی است با این حال باید تخصص را نیز همراه خود هم تلفیق کرد. اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت.»

وزیر امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی نیز {در این} مونتاژ گزارشی اجتناب کرده اند اقدامات {انجام شده} حاضر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این سیستم راهبردی سال 1401 این وزارتخانه پایان دادن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این این سیستم مبنای کار کردن هر خوب اجتناب کرده اند تجهیزات های تابعه {خواهد بود}. گروه های.”

وی اجتناب کرده اند اعطای نزدیک به 200 هزار واحد با بیرون حامی اجتناب کرده اند اصل رئیس جمهور خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند اقدامات وزارت اقتصاد ساماندهی تجهیزات های پخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم در صورت عرضه نشدن تجهیزات پختن شام سال 1401 تحریک کردن شود. با بیرون اداره امور مالیاتی غیر پرانرژی است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مونتاژ خزانه داری کل ملت در خاص اینکه حضور معاون اول در خزانه ملت بی سابقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشحالی کارمندان است گزارشی اجتناب کرده اند فینال وضعیت دریافتی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرداختی های مقامات حاضر کرد.

وی علاوه بر این گزارشی اجتناب کرده اند خزانه الکترونیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید معقول حاضر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: همراه خود به راحتی در دسترس است توصیه این چیزها به صورت دیجیتال شاهد جلوگیری اجتناب کرده اند عدم تعادل پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برقراری انضباط پولی خواهیم بود.

انتهای پیام